Уволнете „доцентите“ Евгений Алексиев и Зорница Михайлова за плагиатство (ДОКУМЕНТИ)

Доцентите-плагиати от катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия” към Медицинския университет в София Евгений Алексиев и Зорница Михайлова, осветлени от Narod.bg като двойка в преписването и в живота, трябва да бъдат проверени от Комисията по академична етика към Министерството на образованието и науката. Според последните промени в Закона за развитието на академичния състав, представени преди време от Николай Денков като служебен министър на образованието, научни титли и длъжности ще се отнемат при доказано плагиатство. А за любовниците Евгений и Зорница има безспорни доказателства.

Нещата стават наистина серизони с уточнението, че законът предвижда отнемане на акредитацията на съответия университет, допуснал системно нарушаване на закона.

Както вече разказахме, преподавателите са получили титлата „доцент”, като публикували преписани един от друг научни статии в международното списание Journal of Current Medical Research and Opinion. Престъплението е минало без никаква реакция от страна на шефа на катедрата проф. Павел Станимиров, за което е резонно и той да бъде подложен на щателна проверка.

Още повече, че двамата хабилитирани преподаватели ще участват в избора на нов декан на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет, който е насрочен за другия вторник. А за поста един от тримата кандидати е именно широко затворилият си очите за преписвачите проф. Станимиров…

Сега Narod.bg публикува и конкретни доказателства за наказуемото от закона плагиатство на Евгений Алексиев и Зорница Михайлова, които са лесно проверими от образователния министър проф. Галин Цоков и неговия екип.

Първият участник в конкурса – д-р Евгений Алексиев Петков, представя пред научното жури публикация за рецензиране под № 8 – „Periodontal ligament stem cells-current review of the literature“ – публикувана в International Journal of Medical Science and Clinical Invention 2019 (6), 5: 4433-4437, с автори: Евгений Алексиев (Гл. Асистент, Катедра ДОЛЧХ, ФДМ, МУ-София), Радомир Угринов (Ръководител Катедра ДОЛЧХ, ФДМ, МУ-София) и Красимир Христов (асистент, катедра Детска дентална медицина, ФДМ, МУ-София).

Текстът статията съвпада дословно с част от защитената дисертация на другия кандидат и негова интимна приятелка д-р Зорница Господинова Михайлова на тема „Ефект на pdgf-bb върху стволовоклетъчните свойства и диференциацията на клетки от периодонтален лигамент in vitro“.

Става въпрос за следните поредни страници: стр. 27 – цялата, стр. 28 – цялата, стр. 29 -цялата, стр. 30 – цялата, стр. 31 – цялата, стр. 32 – цялата, стр. 33 – цялата, стр. 34 – цялата и стр. 35 – почти цялата (без последните две изречения). Авторите цитират 7 публикации на д-р Зорница Господинова Михайлова и веднъж нейната дисертация, за да покрие критерият от необходимия брой цитирания в конкурса.

Тъй като статията е написана на английски език и за да няма никакви съмнения в престъпното деяние, текстовете са дадени за анализ както в Съюза на преводачите в България, така и във втора лицензирана агенция за преводи. Експертните становища безспорно показват, че текстовете са идентични. Текстът на статията (1), преписаните части от дисертацията (1) и заключенията на експертите, са приложени в документи с номера: №1, №2 , №3 и №4.

Кандидатът за другото място в конкурса за „доценти“ – петричанката със спорно репутация д-р Зорница Господинова Михайлова е представила за рецензиране четири статии, като самостоятелен автор под номера: № 13, № 14, №15 и № 17 – на английски език.

В три от тях (№13, №15 и №17) са копирани части от различни раздели от дисертацията на Евгений Алексиев Петков: „Оценка на функционалните постоперативни последици при хирургично лечение на злокачествени тумори в лицево-челюстната и шийна области“, защитена на 15.01.2018 г., а в четвъртата статия (под №14) копира част от собствената си дисертация. Освен текста, са копирани данни, таблици, графики и фото снимки – без никакви изменения.

Ето и конкретните публикации:

Статия № 15. „Speech Outcomes in Patients with Neck Dissections“, издадена в Journal of Current Medical Research and Opinion, 2019(2), 8: 231–235. Автор: Зорница Михайлова. Копирани са следните страници: стр. 35 – параграфи 4 и 5; стр. 36 – параграфи 1, 3 и 4; стр. 37 – параграфи 1 и 2; стр. 41 – параграфи2, 3, 4, 5 и 6, стр. 48 – параграф 2; стр. 75 – параграф 4; стр. 76 – параграф 1, стр. 82 – параграфи 2 и 3; стр. 123 – фигура 81; стр. 125 – параграфи 1, 2 и таблица 51, страница 126 – цялата, заедно с фигури 84 и 85; стр. 127 – фигура 86, стр. 191 – параграф 3.

Авторът цитира 7 статии (4 от тях нямат нищо общо с обсъжданата тема) на д-р Евгений Алексиев Петков и веднъж неговата дисертацията. Анализът на експертите показва над 90% съвпадение на текстовете, идентични са и таблиците и графиките.

Статия № 13. „Musculoskeletal disorders of the cervical spine following neck dissections due to malignancies of the head and neck“, публикувана в International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM) 2019 (7), 09: 241-246 с автор Зорница Михайлова.

Всички раздели на тази статия са преписани едно към едно, заедно с четири графики и две снимки. Конкретно: стр. 35 – последен параграф, продължаващ и на стр. 36; стр. 48 – параграф 2; стр. 49 – последен параграф, продължаващ на стр. 50; стр. 62 – параграф 6; стр. 65 – параграфи 1, 2 и 4; стр. 66 – цялата, в едно с фигура 23 и фигура 24; стр.67 – параграф 3; стр. 68 – параграф 3; стр. 69 – параграф 1; стр. 70 – параграф 1; стр. 123 – параграф 3; стр. 129 – параграфи 1 и 2; стр. 131 фигури – 89, 90, 91 и 92; стр. 192 – параграфи 3 и 4; стр. 193 – параграф 1, 2 и 3; стр. 214 – параграф 3.

Отново авторът цитира 7 статии, като 3 от тях нямат нищо общо с обсъжданата тема, на Евгений Алексиев Петков и веднъж неговата дисертацията.

Статия № 17. „Dysphagia in patients with neck dissections“, публикувана в International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM) 2019 (7), 09: 224-236, автор Зорница Михайлова. В тази статия всичките раздели, без резюмето, са дословно копирани от въпросната дисертация заедно с три таблици и една графика. Иде реч за текстовете на следните страници: стр. 35 – параграф 4; стр. 44 – параграф 2, последния параграф – който продължава и до средата на стр.45; стр. 48 – параграф 2; стр. 51 – параграфи 4 и 5; стр. 52 – параграф 1; стр. 62 – параграф 2 и част от 4; стр. 76 – параграфи 2, 3, 4 и 5; стр. 82 – параграфи 3 и 4; стр. 84 – параграф 1, 2, 4 и таблица 11; стр. 85 – параграф 3 и таблица 16; стр. 127 – параграф 2, 3, 4 и таблица 52; стр. 128 – фигура 87; стр. 191 – последен параграф,продължаващ на стр. 192; стр. 214 – параграф 2.

В тази статия Евгений Алексиев Петков е цитиран „само” 10 пъти. Както и в предишните случаи 5 от цитираните статии нямат нищо общо с темата на тази публикация.

Статия № 14. „Stem cells and mesenchymal stem cell markers“ International Journal of Medical Science and Clinical Invention 2019 (6), 8: 4544-4547 с автор Зорница Михайлова. Този път плагиатката копира част от раздел „Литературен обзор“ на собствената си дисертация „Ефект на PDGF-BB върху стволовоклетъчните свойства и диференциацията на клетки от периодонтален лигамент in vitro“.

Дисертацията е защитена на 16.12.2018 г., а статията е публикувана на 17.08.2019 г. Преписани са без изменения следните поредни страници: стр. 12 – цялата; стр. 13 – цялата; стр. 14 – параграфи 1, 3 и 5; стр. 15 – цялата, стр. 16 – цялата; стр. 17 – параграфи 1 и 2; стр. 28 – параграф 3; стр. 29 – параграф 2 и част от – параграф 3, стр. 30 – параграф 1.

В научните среди това е известно като автоплагиатство.

Очакваме образователният министър Галин Цоков да разпореди незабавна проверка както на преписвачите Евгений Петков и Зорница Михайлова, така и на техния шеф проф. Павел Станимиров, който дори е техен научен ръководител за придобиване на докторската степен и няма как да не е наясно с престъпните безобразия.

Очаквайте в Narod.bg нови факти за зъболекарите от любовния дует в Медицинския университет