Кой ще работи? 2023-а счупи рекорда по назначаване на писарушки с до 7 бона на месец

Бурната 2023 г. – годината на трите правителства, е надминала всичко по назначения и уволнения на чиновници в държавната администрация. За пръв път на държавна служба са постъпили 5124 писарушки – с 20% повече в сравнение с 2022 г. Рекордно много са и прекратените правоотношения със служители – 11 897, макар че тук увеличението е само 7,6% спрямо 2022 г. Това показва докладът за състоянието на държавната администрация през 2023 г., приет наскоро от служебното правителство и публикуван вчера, четем в „Сега“.

Въпреки тези големи движения общата численост на администрацията остава сравнително константна величина през последните години (за много служители прекратените правоотношения просто означават преминаване на друга длъжност). Към 31 декември 2023 г. основната щатна численост по устройствен правилник е 143 502 щатни бройки при 143 815 година по-рано.

От тези позиции заети са 131 496, горе-долу колкото и в края на 2022 г. Незаети повече от шест месеца са 5421 бройки, като за сравнение, година по-рано са били 5528. В министерствата и администрацията на МС работят 7149 души, като тук не влизат МВР и МО. Увеличението спрямо 2022 г. е със 152 души.

Конкурсът остава малка част от способите за назначение – около 30% от чиновниците са назначени по този начин, а 45% са преместени на друга длъжност на същото ниво или са преназначени на по-висока позиция. В доклада са посочени единични случаи на нарушаване на изискването за задължително провеждане на конкурс.

Възможните изключения от това правило бяха значително свити с промени в закона за държавния служител от 2016 г. Според тези промени без конкурс може да се заемат само експертни длъжности на непълно работно време от 4 до 6 часа. През 2023 г. 165 длъжности са заети по този начин, но шест от тях – 5 в общински администрация и една в друга административна структура, са с ръководни функции, а това е абсолютно забранено в закона, посочват авторите на доклада.

В нивата на заплащане има сериозни размествания, но ножицата между едно и също ниво в различни администрации остава голяма, като на някои нива има над четири пъти разлика между най-ниската и най-високата реална заплата. Към 1 януари 2024 г. най-високата реално получавана основна заплата в администрацията е 7176 лв.

Това обаче е максимумът за това ръководно ниво, а на същото ниво, но в друга администрация, има и хора, които получават 1875 лв. На това равнище се водят директори на дирекции в администрацията на МС, КРС, КЗК, антикорупционната комисия, КФН, КЕВР, началник на отдел в НСО и т.н.

При експертните длъжности най-високата заплата е 5554 лв., но за същото ниво в друга администрация възнаграждението е 2756 лв. Тази голяма разлика съществува, въпреки че на това ниво има много малко длъжности – правните съветници в дирекция „Правна“ на МС, държавен инспектор в Главния инспекторат и главен юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс в дирекция „Съдебна защита“ на Министерството на финансите.