Вкарват нови правила за събирачите на дългове

Нови правила за събирачите на дългове предвижда Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, който е внесен от Министерски съвет в парламента. С оглед осигуряване на максимална защита за правата и интересите на кредитополучателите е предвидено задължение за купувачите да възлагат дейностите по обслужване на придобитите вземания на специализирани лица, обслужващи кредити, които разполагат с необходимите знания и умения за качественото, ефективно и добросъвестно изпълнение на дейността.

С въвеждането на това задължение се преодолява съществуващата в действащото законодателство липса на ясни и надеждни механизми за проследяване на дейностите по последващото обслужване на кредитите след придобиването им от купувачите. Следователно с тази мярка се адресира проблемът с прилагането на различни практики за събиране на вземанията, което крие рискове от нееднакво третиране на кредитополучателите и накърняване на техните права и законни интереси, пише в мотивите към проекта.

Той предвижда задължение купувачът на кредити и лицето, обслужващо кредити, да  изпълняват задълженията си добросъвестно и професионално, като третират справедливо кредитополучателите, зачитайки техните права и интереси, пише парите ни.

За целта информацията, която предоставят на длъжника трябва да бъде ясна, разбираема и коректна. Забранява се предоставянето на заблуждаваща информация.

Забранява се събирачите на дългове да звънят по телефона на длъжниците в периода от 20:00 до 7:00 часа, както и в почивни и празнични дни. Те няма да имат право да осъществяват контакт във връзка с или по повод на вземането с лица, срещу които вземането не е прехвърлено.

Фирмите за събиране на кредити няма да имат право да поставят уведомления и информация за дълга на потребителя под всякаква форма на обществени места.

Забранява се прилагането на агресивни търговски практики по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Купувачите на кредити и лицата, обслужващи кредити, осъществяват комуникацията си единствено по телефона или с писма по електронната поща, адресирани лично до длъжника. Те трябва и да осигурят възможност на длъжника да посети техен офис по своя инициатива.

Лицата, обслужващи кредити, са длъжни безвъзмездно, в рамките на вътрешните правила за осъществяване на тяхната дейност, да предвидят процедура за подаване и разглеждане на жалби от длъжниците. За целта трябва да поставят н офиса и на сайта си ясна, видима и четлива информация за процедурата за подаване на жалби, както и да дават информация какво се случва с тези жалби.

Комисията за защита на потребителите оповестява публично процедура за обработване на жалби от потребители.

Предвидени са и санкции, като за лице, обслужващо кредити, което не осигури справедливо и етично третиране на кредитополучателите, които не са потребители, се наказва с имуществена санкция в размер от 20 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение –  от 40 000 до 80 000 лв.

В кои случаи кредитополучатели могат да съдят банката:

Промени са направени и в няколко други закона. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители се предлага преди пристъпване към принудително изпълнение в разумен срок, като вземат предвид конкретните обстоятелства, довели до затруднения, кредиторите прилагат, когато е целесъобразно, мерки за преструктуриране. Такива мерки за преструктуриране отчитат положението на потребителя и се състоят най-малко от:

1. пълно или частично рефинансиране на договора за кредит;

2. промяна на съществуващите условия на договора за кредит, което може да включва, наред с другото:

а) удължаване на срока на договора за кредит;

б) промяна на вида на договора за кредит;

в) разсрочване на плащането на всички или на част от вноските за погасяване за даден период;

г) промяна на лихвения процент;

д) предлагане на гратисен период;

е) частични плащания;

ж) конвертиране на валута;

з) частично опрощаване и консолидиране на дълга.

В Закона за частните съдебни изпълнители пък е записано, че частният съдебен изпълнител осъществява комуникация с кредитополучателите единствено по телефона или с писма на хартия или по електронната поща, адресирани лично до длъжника. По своя инициатива длъжникът може да посети кантората на частния съдебен изпълнител. Информацията, предназначена за кредитополучателите, трябва да е ясна, разбираема, коректна и да не въвежда в заблуждение.

При получаване на плащане, частният съдебен изпълнител ще е длъжен да предостави на длъжника справка за полученото плащане и остатъка от задължението или писмо за освобождаване от задължението. Информацията се предоставя на хартиен или друг траен носител.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

Източник dnes.bg