Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

ЕС търси нови инструменти за борба с ДДС измамите

Европейски въпроси Европейската комисия приветства постигнатото политическо споразумение за нови инструменти за преодоляване на пропуските в системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС). Тези пропуски могат да доведат до мащабни измами с ДДС и до ежегодни загуби в размер на 50 милиарда евро за националните бюджети на държавите — членки на ЕС.

Мерките, предложени от Комисията през ноември 2017 г., трябва да изградят доверие между държавите членки, така че те да обменят повече информация, и да се насърчи сътрудничеството между националните данъчни и правоприлагащи органи. Това ще им позволи по-бързо и по-ефективно да преследват измамите в областта на ДДС, включително извършваните в електронното пространство. Ще се засили използването на информационните системи, които следва да заменят ръчното обработване на данни. От своя страна правоприлагащите органи на ЕС автоматично ще получават информация за ДДС и данни за организираните престъпни групи, участващи в тежки измами в областта на ДДС. Накрая, по-доброто координиране на разследванията между данъчните администрации и правоприлагащите органи на национално равнище и на равнище ЕС ще осигури по-бързо и ефективно проследяване и противодействие на тази престъпна дейност.
Новите норми в областта на сътрудничеството ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно. Тъй като обаче внедряването на автоматизирания достъп до събираната от митническите органи информация и до данните за регистрацията на превозните средства налага нови технически решения, прилагането им ще бъде отложено до 1 януари 2020 г.

Предложените мерки се основават на предложенията на Комисията за широкомащабна реформа на системата на ДДС на ЕС, представени през октомври 2017 г., и на Плана за действие във връзка с ДДС с оглед на изграждането на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС, представен през април 2016 г. Общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) играе важна роля на единния пазар в Европа. ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което представлява 7 % от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС.

Теми: Бизнес, Светът