Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Всички възможности за проекти и програми с финансиране от европейски и държавни институции за 2012

Покана за проекти за подобрение на централните администрации

Целта на поканата е да насърчи усъвършенстването на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Покана за подпомагане на общинските администрации

Целта на поканата е оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Покана за университетска харта „Еразмус“ 2013 г.

Университетската харта „Еразмус“ предоставя общата рамка за дейностите на европейското сътрудничество, които дадено висше учебно заведение може да извършва в рамките на програмата „Еразмус“ като част от програмата за учене през целия живот.

Покана за обучение по програма МЕДИА 2007

Програмата има за цел подобряване на професионалното обучение на специалистите от аудио-визуалния сектор, така че те да придобият необходимите знания и умения за създаване на конкурентни продукти на европейския и други пазари.

Покана за проекти „Тест на концепцията“ по Седма рамкова програма

Обявена е покана за представяне на предложения The ERC Proof of Concept Grant („Тест на концепцията“). Поканата е по работна програма „Идеи“ в рамките на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Покана по рамковата програма за конкурентоспособност и иновации

Целта на поканата е създаване на база данни от независими експерти, които да подпомагат комисията при оценката на проекти и осъществяването на връзки с програмата за информационни и комуникационни технологии към CIP.

Покана по съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология

Обявена е покана за представяне на предложения за тематични области и впоследствие за съответни проекти и безвъзмездни средства за изследователи по работната програма на Европейската научноизследователска програма по метрология.

Покана за проекти за безопасен интернет

Обявена е покана за представяне на предложения за действия, които да бъдат финансирани по програмата на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии.

Покана за проекти за обучение по предприемачество

Настоящата покана цели да подкрепи прилагането на принцип I от „Small Business Act“ и програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа. „Small Business Act“ насърчава иновативната и предприемаческа нагласа сред младите хора чрез включването на предприемачеството като основно умение в учебните планове и осигуряването на правилното му отразяване в учебния процес.

Покана за Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми. В рамките на COST се насърчават пред­ложенията за дейности, които допринасят за научното,технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа. Чрез програмата се подпомага създаването на нови, новаторски, интердисциплинарни и широко­обхватни изследователски мрежи в Европа.

Покана за проекти „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта“

Обявена е покана за представяне на проектни предложения „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта“. Поканата е по приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването“, основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Покани по „Хора“ и „Сътрудничество“ на Седма рамкова програма за научни изследвания

Обявени са две нови покани по Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Покана за проекти по плана за изпълнение на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“

Обявена е покана за представяне на предложения по плана за изпълнение на Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за 2012 г. (СП ГКВ). Поканата е по работна програма „Сътрудничество“ на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Покана за проекти по програма на Евратом за ядрени изследвания и обучение

Обявена е покана за представяне на предложения по Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.). Поканата е за Ядрено делене, безопасност и радиационна защита.

Покана по „Сътрудничество“ и „Капацитети“ към Седма рамкова програма за научни изследвания

Обявена е покана за представяне на предложения по работните програми за 2012 г. на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Предложението се отнася до представяне на интердисциплинарни предложения по работните програми „Сътрудничество“ и „Капацитети“.

Покана за предложения за изпълнението на „Еразмус Мундус“ (2009-2013 г.)

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз създадоха програма за действие „Еразмус Мундус“ за периода 2009—2013 г. Основната цел на програма „Еразмус Мундус“ е да насърчава европейското висше образование, да подпомага разширяването на перспективите за кариера на студентите и да улеснява междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети държави.

Покана за проекти за електронните форми за обучение във висшето образование

Обявена е покана за представяне на проектни предложения „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“. Поканата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение“.

Покана за представяне на проекти по програма „Младежта в действие“

Обявена е покана за представяне на предложения за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г.

Покана за проекти по програма „Интелигентна енергия – Европа“

Програмата „Интелигентна енергия – Европа“ цели да повиши енергийната ефективност и рационалното използване на природните ресурси. Финансирането по нея насърчава използването на нови възобновяеми енергийни източници и разнообразието на енергията. Съществена част в програмата заема и енергийната ефективност на транспорта.

Покана за представяне на предложения по програма „Европа за гражданите“

Програмата „Европа за гражданите“ има следните цели да поощрява действие и дебат, свързани с европейското гражданство и демокрацията, споделените ценности, общата история и култура чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище.

Покана за проекти по втората програма за действие на общността в областта на здравето

Обявена е покана за представяне на кандидатури по „Здраве — 2012 г.“ в рамките на Втора програма за действие на общността в областта на здравето (2008—2013 г.).

Покана за проекти „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3“

Агенция по заетостта в качеството си на договарящ орган по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира открита процедура за подбор на проекти „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3“.

Покана за сътрудничество в областта на образованието и мобилността

Обявена е покана за представяне на предложения по програма по ICI (Инструмент за индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на висшето образование и обучението между Европейския съюз и Австралия и Европейския съюз и Република Корея.

Покана за проекти „Инвестиции в зелена индустрия“

Обявена е покана за набиране на проектни предложения „Инвестиции в „зелена индустрия“. Поканата е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г, приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“.

Покана за проекти за развитие на туризма

Обявена е покана за подбор на проекти по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. Поканата е по оперативна програма „Регионално развитие“, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“.

Покана за подкрепа на утвърдени изследователи

Обявена е покана за представяне на предложения за отпускане на субсидии за утвърдени изследователи (ERC Advanced Investigators Grant). Поканата е по специфична програма „Идеи“ на Седма рамкова програма за научни изследвания.

Теми: Фондове