Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Всички възможности за проекти и програми с финансиране от европейски и държавни институции за пролет/лято 2013

КартаЗапознайте се с всички възможности за проекти и програми с финансиране от европейски и държавни институции за пролет/лято 2013. Информацията е събрана на едно място специално за GlobusNews.Net

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

Малки грантове за закупуване на природа

Краен срок за подаване на предварителни предложения: 1 май 2013 г. Националния комитет на Международния съюз за опазване на природата – Холандия (IUCN NL) приема предложения за проекти за осигуряване на средства за закупуване и защита на застрашените местообитания на дивата природа и уязвими екосистеми. Целта е да се допринесе за опазването на биологичното разнообразие чрез подкрепа за закупуване на застрашени природни територии. Разрушаването на местообитанията е най-важна причина за нарастващия списък на застрашените видове в света. Червения списък на IUCN на застрашените видове (2009) стига до заключението, че почти 17 хиляди вида са сериозно застрашени. Настъплението на сеч и конверсия на земята е довело до загуба или сериозно фрагментиране на местообитания за дивата природа по света. Чрез предоставяне на средства SPN дава възможност на местни неправителствени организации за запазване и създаване на природни резервати. Максималната финансова помощ, предоставена от SPN, е 85 000 евро

Грантове за местни организации

Краен срок: 4 април 2013 г.

Цел на програмата е да се инвестира в стратегии, които предлагат голям потенциал за напредък на иновации, които повишават социалното и икономическо развитие сред младите хора. Приоритетни области:

– Предприемачество

– Агробизнес

– Здравеопазване – ХИВ / СПИН и непълнолетни бременни момичета

– Околна среда – иновативни инициативи.

– Изграждане на капацитет – укрепване на капацитета на развитие на младежко лидерство и гражданско участие.

Могат да кандидатстват нестопански компании, неправителствени организации, които имат младежки програми, проекти или събития, младежките организации и групи от цял свят.

Фондация „Анна Линд“: Грантове за инициативи за междукултурен диалог

Краен срок: 15 април 2013 г.

Могат да кандидатстват НПО, образователни, културни, академични или изследователски институции, медии и местни власти – членове на Евро-средиземноморското партньорство. Минималният размер на грантовете е 20 000 евро, а максималният – 30 000 евро. Финансовата подкрепа няма да превишава 80% от общия размер на допустимите разходи. Проектите трябва да са с продължителност 6 – 12 месеца.

Стипендиантска програма на Словашката република

Краен срок: 30 април 2013 г.

Националната програма „Стипендии” на Словашката република подкрепя мобилността на чуждестранни студенти, докторанти, университетски преподаватели и изследователи да работят в словашките университети и словашки изследователски организации. Стипендията е в размер на 280-1000 евро месечно.

Безвъзмездна финансова помощ за повишаване на квалификацията на администрациите на общинско, областно и централно ниво

Краен срок: 15 май 2013 г., 17.30 ч.

Поради регистрирания висок интерес от страна на кандидатите, Управляващият орган продължава усилията от предходната година за повишаване на квалификацията на служителите от централната, областната и общинската администрация чрез обучения в страната. Финансирането по ОПАК ще осигури възможност много по-голям брой служители от всички нива на администрацията да бъдат обучени съобразно техните компетенции и специфични нужди. Общата стойност на процедурата е 7 млн. лева. Предвидената минимална стойност на проектите е 20 000 лв., а максималният праг е 90 000 лв. Допустими кандидати са всички администрации на централно, областно и общинско ниво. Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на 9 месеца. Управляващият орган на ОПАК ще проведе информационни дни по процедурата при следния график:

21.03.2013 г. – гр. София, хотел „Шератон“, зала „Сердика“, 10.30 часа (регистрация)

25.03.2013 г. – гр. Хасково, „Парк Хотел Европа“, зала „Монолит“, 10.30 часа (регистрация)

28.03.2013 г. – гр. Велико Търново, „Интерхотел Велико Търново“, зала „Трапезица“, 10.30 часа (регистрация)

29.03.2013 г. – гр. Ловеч, хотел „Президиум Палас“, Конферентна зала, 10.30 часа (регистрация)

02.04.2013 г. – гр. Бургас, Гранд Хотел Приморец, зала „Ахело“, 10.30 часа (регистрация)

03.04.2013 г. – гр. Варна, Гранд Хотел Димят, зала „Рубин“, 10.30 часа (регистрация)

 

ХЕРКУЛЕС II: Покана за представяне на предложения Обучение, семинари и конференции — Правна част

Краен срок: 30 април 2013 г. Комисията ще отпусне безвъзмездни средства, за да подкрепи дейности за обучение и правни изследвания, насочени към подобряването и развиването на правната и съдебната защита на финансовите интереси на ЕС срещу измами, корупция и всякакви други незаконни дейности. Примери за действията, които могат да бъдат съфинансирани:

— организация на конференции и семинари,

— проучвания в областта на сравнителното право,

— разпространяването, включително публикуването на научни знания относно защитата на финансовите интереси на ЕС,

— публикуването и разпространяването на научни периодични издания за защитата на финансовите интереси на ЕС,

— организирането на ежегодната среща на президентите на асоциациите за европейско наказателно право и асоциациите за защита на финансовите интереси на ЕС.

Дейностите са допустими за финансиране до 90 % от допустимите разходи. Общата сума на помощта, отпускана от Комисията (OLAF) за всеки проект, няма да надхвърля:

— 50 000 евро за еднодневен семинар; 100 000 евро за двудневен семинар,

— 300 000 евро за проучване в областта на сравнителното право,

— 25 000 евро за разпространяване на експертни познания,

— 60 000 евро на година за публикуване и разпространяване на една периодична публикация от асоциациите,

— 45 000 евро за среща на президентите на асоциациите.

Обучение по програма “Дебюти”

Краен срок: 9 април 2013 г. Обучението по програма “Дебюти” на Национален фонд “Култура” ще се състои на 11 и 12 април 2013 г. в зала “Сцена 17? в Министерство на културата. За да присъствате, е необходимо да изпратите:

– творческа автобиография;

– описание на проекта (до една (1) машинописна страница);

– мотивационно писмо

Конкурс за японски държавни стипендии специализации за 2014 година

Срокове: от 15 до 23 април 2013 г. Стипендиите се отпускат от Министерството на образованието на Япония. Кандидатите могат да са от всички области на науката и имат шанс да провеждат научни изследвания в японски държавни университети. Стипендиите са два вида:

– двугодишна с продължителност от април 2014 до март 2016 г.,

– година и половина – от октомври 2014 г. до март 2016 г.

Конкурсът е предназначен за претенденти, които не владеят японски език. И за двата вида стипендии е предвиден 6-месечен курс по японски. В Япония специализантите имат възможност да продължат обучението си за придобиване на магистърска и докторска степен. Важно е желаещите да знаят, че трябва сами да се информират за сроковете за кандидатстване в съответните университети, веднага щом пристигнат в страната. Стипендията, която отпуска правителството на Япония, е в размер от 143 000 до 145 000 йени месечно. Помощта обаче може да бъде спряна при продължително отсъствие от университета. Стипендията не предполага издръжката на семейство. Японската страна поема еднократно и пътните разходи – отиване и връщане. Разходите за летищни такси, както и тези за придвижване от японско летище до приемащия университет или общежитие се поемат от специализантите. Всички кандидати трябва да получат официално одобрение от японските университети и японското министерство на образованието. Изискването към кандидатите е да са родени след 2 април 1979 г. и да са в добро здравословно и психическо състояние. Трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен, като образованието трябва да отговаря на темата за специализация, с която кандидатстват. Завършващите в годината на кандидатстване трябва да представят диплома, заверена в МОМН, не по-късно от края на юни 2013 г. Общият успех от следването трябва да е поне 4.00. Важно условие към бъдещите стипендианти е да владеят отлично английски език и да желаят да изучават японски, тъй като лекциите, експерименталната работа и научните контакти ще се осъществяват на езика на приемащата държава. Право на участие имат и членовете на едно и също семейство, които при високи резултати могат да получат две стипендии при еднакви условия. В конкурса нямат право да участват бивши стипендианти на японското правителство, както и военни или цивилни, заети във военна служба. Срокът за регистрация на кандидатите е от 15 до 23 април 2013 г. – всеки ден (без петък) от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа в офиса на фондацията на ул. „Васил Априлов“ 3 в София. Необходимите документи са формуляр за регистрация (по образец), копие от дипломата за висше образование на български език, като кандидатите с дипломи от чужди образователни институции трябва да ги заверят в МОМН. При подаването на документите се представя и лична карта за удостоверяване на гражданството и възрастта. Регистрацията може да се извърши и по електронна поща до координатора на програмата.

КОНКУРС за лого на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

Краен срок: 5 април 2013 г. В конкурса могат да участват студенти в български висши училища. Един участник може да представи до две свои предложения.

Конкурс за правозащитно есе за студентите по право от българските университети

Краен срок: 31 март 2013 г. Пренапишете притчата „Пред закона” на Кафка. Как бихте искали Вие да се развие този сюжет? Надяваме се да срещнем аналитично правозащитно мислене, подчинено на нравствен ангажимент към основните ценности на правото и социалната справедливост. Ценим добрия изказ. Изискваме правилно писане. Обем: До 800 думи. Есетата трябва да бъдат подадени до 31 март 2013 г., по електронна поща, на адрес konkurs@bghelsinki.org

Петнадесети национален конкурс „Млади таланти“

Краен срок: 22 април 2013 г.  Участието в националния конкурс „Млади таланти” се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или иновационни проекти в естествените науки, социално-икономическите и хуманитарни науки, в информационните и комуникационни технологии. В разработването на един проект могат да участват индивидуални участници или екипи от до трима млади таланти. В конкурса могат да участват ученици и студенти първи курс, отговарящи на следните условия:

– да са навършили 14 години към 1 септември 2013 г.;

– да са под 21 години към 30 септември 2013 г.

Ежегодни награди за наука „ПИТАГОР“

Краен срок: 29 март 2013 г. Ще бъдат връчени:

1. Голяма награда за млад учен 2013 г.

2. Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти 2013 г.

3. Награда за учен в областта на:

3.1. техническите науки

3.2. биомедицинските науки

3.3. природните науки и математиката

3.4. обществените и хуманитарните науки

4.  Награда за научен колектив за внедрени разработки в бизнеса 2013 г.

Конкурс за млади литератори и критици

Краен срок: 10 април 2013 г. Културният център на Софийския университет обяви Конкурс за млади литератори и критици във връзка със Семинар за романа. В конкурса могат да участват млади литературоведи и критици – преподаватели, докторанти, магистри, студенти – до 35 години.

Фондация „Св. Климент Охридски“ обяви Седми национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

Краен срок: 30 април 2013 г. За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Необходимо е да представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури. Материалите за участие в конкурса се представят до 30 април 2013 година на Секретаря на Фондация „Св. Климент Охридски“ – Детелина Илиева. Участниците трябва да дадат информация за висшето училище и специалността, в която се обучават, точен адрес, e-mail и телефон за връзка. Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество по случай 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ІІ – ри Международен конкурс-фестивал за деца и младежи

Краен срок: 15 май 2013 г. Конкурсът ще се проведе в гр. Поморие в периода от 12 до 14 юни 2013 г. Във фестивала могат да участват деца и младежи  от 5 до 25 г. В 4 възрастови категории.

Разделите са:

– Музика

– Хореография

– Нестандартни форми

II национален конкурс за детско творчество на тема: “Великденско огънче в шепите си нося” 2013

Краен срок: 14 април 1013 г.

В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:

>> І – ІV клас

>> V – VІІІ клас

Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища и други организации.

>> Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като приложи лични данни: трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище, клас и телефон за връзка.

>> Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту. Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.

Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк“, юни 2013 

Краен срок: 31 март 2013 г. Фондация Credo Bonum обяви отворена покана за изпращане на предложения за програмата на второто издание на фестивала, който ще се проведе през юни 2013 в Западен парк. Поканата е ориентирана към всички форми на изкуство в публично пространство.

Литературен конкурс: „ЗДРАВЕЙ срещу ZDRAVEI – кирилицата и интернет пространството”

Краен срок: 30 април 2013 г. 2013 г. е обявена от UNESCO за година на светите братя Кирил и Методий – учители славянски и съпокровители на Европа. GRReporter и Българско неделно училище „ Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция, обявиха Първи  международен  литературен  конкурс на тема: „ЗДРАВЕЙ срещу ZDRAVEI – ?ирилицата и интернет пространството”. В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 10 до 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, специално създадени за конкурса. Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение. Творбите да са с обем до 500 думи.

Национален конкурс за разказ на младежка тема

Краен срок: 28 юни 2013 г. вкл. Община Варна обяви Национален конкурс за разказ на младежка тема 2013 г. Право на участие в конкурса имат лица, навършили 16 години (без ограничение на горна възрастова граница).

Формат:

– до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, с файлово разширение doc.

– придружаваща информация: трите имена на автора; личен телефон и e-mail за връзка.

Всеки автор може да участва с един разказ.

Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.

Изпращайте творбите на e-mail: mladejkirazkaz@gmail.com

За контакт и допълнителна информация: тел: 052/820 804,0884 990634.

гл. експерт Радостина Ганева

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“

Краен срок: 20 май 2013 г.

Община Мездра, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“ и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за разказ. Няма възрастови и други ограничения. Разказите ­ до 5 печатни страници, в три екземпляра ­ да се изпращат до 20 май 2013 г. на адрес: Мездра 3100, област Враца, Общината, стая 211, „За конкурса“. Разказите тематично да са свързани с обичта към родината и преклонението пред нейните красоти. Конкурсът е анонимен – в плика се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора.

Национален конкурс за дебютна литература Южна пролет

Краен срок: 31 март 2013 г.  На 24, 25 и 26 април 2013 год.,Община Хасково ще  проведе XLI  Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет“. За конкурса се приемат първи книги и киносценарии на автори до 40 години в следните жанрове:

– Поезия (стихосбирки, поеми)

– Проза (разкази, повести, романи)

– Литературна критика и литературна история

– Филмов сценарий

Книгите и киносценариите за конкурса , издадени от 01.01.2012 год. до 30.03.2013 год. включително, се представят в четири екземпляра , придружени с  автобиографична справка / електронен адрес и мобилен телефон / за автора и снимка / желателно е паспортен вариант / , най-късно до 31.03.2013 год. на адрес:

6300 Хасково

Община Хасково

пл. „Общински“ №1

Дирекция  „Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности“

За справка:

038/603 391 038/603 490

Национален конкурс за хумор и сатира на тема „Свободата на словото“

Краен срок: 21 април 2013 г. Община Асеновград обявява Национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора – Асеновград 2013″ на тема „Свободата на словото“. Ще бъдат дадени следните награди:

Първа награда – 500 лв.

Втора награда – 300 лв.

Трета награда – 200 лв.

Две поощрения по 100 лв.

Майсторите на кратките форми – фейлетони, миниатюри, памфлети, стихотворения, басни, афоризми и епиграми, могат да изпращат своите творби на адрес:

4230 Асеновград,

пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9,

Община Асеновград,

отдел „Култура“.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 21 май 2013 г. в Асеновград.

За справки: 0331/20 313 – Даниела Костова, и 0894 41 35 33 – Калин Калинов.

СЕДМИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА ИРЕЛЕВАНТ

Краен срок: 29 април 2013 г. Театър „Via Verde“ и Фондация „Буквите“ обявяват Седмия конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор – ИРЕЛЕВАНТ-2013. На победителите ще бъдат връчени статуетки – златен, сребърен и бронзов „Ирелевант“, грамоти и парични награди на стойност: 150 лв (първо място); 100 лв (второ място); 50 лв (трето място).

Регламентът на конкурса включва следните изисквания:

1. Произведенията да бъдат на български език

2. Максимален обем на разказите – до 10 машинописни страници; за обема на стихотворенията няма ограничение, с изключение на формата „бял стих“- до 150 реда. (шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12)

3. Всеки автор може да изпрати до 2 свои творби от всеки жанр.

4. В e-mail-a си авторът трябва допълнително да посочи името на героя от произведението си, с който кандидатства.

5. Конкурсът не е анонимен.

6. Приемат се и публикувани произведения, но не и такива, които вече са взели участие в предишните три конкурса за наградата „Ирелевант“

7. Незавършени произведения не се приемат.

8. Журито ще се състои от членове на литературен сайт „Буквите“ и театър „Via Verde“

9. Краен срок за получаване на творбите за конкурса- 29.04.2013 г.

10. Произведенията изпращайте на адрес: irrelevant2013@abv.bg

Литературен конкурс по повод 20 години на вестник „Литературен глас“

Краен срок: 30 април 2013 г. Читалище „Даскал Петър Иванов -1988″, гр. Стара Загора, обяви Национален конкурс за поезия. Съорганизатори са Община Стара Загора и Народно читалище „Николай Лилиев – 2005″. Литературният конкурс ще бъде ежегоден и ще се провежда през месец май. В него могат да участват автори от цялата страна и от чужбина без възрастови ограничения. Ще бъдат раздадени три награди: първа – 200 лева, втора – 150 лева и трета – 100 лева. Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на Стара Загора като Град на поетите. Творбите (до три непубликувани в печатните медии или в интернет стихотворения) трябва да бъдат изпратени най-късно до 30 април 2013 г. на следния адрес: 6003 Стара Загора

ул. Христо Ботев“ 4 – Б,

НЧ „Даскал Петър Иванов“ (за литературния конкурс)

или на адрес:

lit_glas@abv.bg

като отделен прикачен файл, във формат doc, txt или rtf. Конкурсът е АНОНИМЕН и участниците следва да посочат отделно (в отделен запечатан плик или файл) трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или e-mail. Резултатите ще бъдат публикувани в празничния брой на вестник „Литературен глас“ за 24 май 2013 г.

Национален конкурс за непубликувана  детска поезия „Стоян Дринов“

Краен срок: 8 май 2013 г. Община Панагюрище и Градска библиотека „Стоян Дринов“ организират на 31 май 2013 година  Национален конкурс за непубликувана  детска поезия. Условия за участие:

– стихотворенията да са с детска тематика;

– да не са публикувани;

– до 2 (две) творби – в два екземпляра.

До 8 май 2013 година всички, които желаят да участват в конкурса, могат да изпращат своите творби на адреса на библиотеката:

гр. Панагюрище 4500, п.к. 16.

За повече информация:

Тел.: 0357/6-35-78 – Матанова

0357/6-23-83 – Рапонджиев

от 9.00 до 17.00 часа (от понеделник до петък)

Седми национален литературен конкурс на свободна тема „Огънят на Орфей“ 2013 за деца и младежи до 25 г.

Краен срок: 15 май 2013 г. Организатори: Фондация „Огънят на Орфей“, Народно читалище „Христо Г. Данов – 1904″, с подкрепата на Община Пловдив. Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

– до 14 години

– до 25 години

Ръкописите да не надвишават 10 печатни страници (изключение само за романи и новели). Творбите могат да бъдат в различни жанрове (стихове, разкази, есета и др.) и се изпращат задължително по пощата. Моля, изпратете своите творби В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА до 15.05.2013 г. на адрес: ПЛОВДИВ – 4000, П.К. № 363, Фондация „Огънят на Орфей“, За конкурса

Грантове за студенти от Югоизточна Европа GO STYRIA

Краен срок: 29 март 2013 г. В сътрудничество с Университета в Грац провинция Щирия предлага грантове за изявени студенти от страните от Югоизточна Европа (вкл. България) – GO STYRIA! През зимния семестър на 2013/2014 ще бъдат избрани 50 стипендианти. Области на проучване, предлагани в университета в Грац, са:

– Католическа теология

– Закон

– Факултета по социални и икономически науки

– Екологични и регионални науки и образование

– Factulty за изкуства и хуманитарни науки

– Факултет по природни науки

– Интердисциплинарни изследвания

Награди WISE за образователни проекти

Краен срок: 31 март 2013 г. Световната среща на върха за иновации в образованието (WISE), инициатива на Фондация Катар ще връчи награди WISE 2013 за да отличи и насърчи образователни проекти и дейности, които са показали преобразуващото въздействие върху обществата и общностите в продължение на период от време. Авторите на проекта от цял свят, всеки образователен сектор или ниво се насърчават да подават заявления, които показват качеството и въздействието от дейността си в съответствие с критериите. Допустими кандидати са физически лица, представляващи проекта и екипа, свързан с него, които работят във всеки сектор на образованието, всякакъв вид организация и от всяка част на света, чиито достижения могат да се считат като важни. Ще бъдат връчени шест награди, всяка на стойност 20 000 щ.д.

Секретариат по изменение на климата на Организацията на обединените нации: Покана за дейности

Краен срок: 26 април 2013 г. Секретариат по изменение на климата на Организацията на обединените нации кани за представяне на дейности към Momentum for Change: Women for Results. Ще бъдат избрани малък брой дейности, които да бъдат отличени по време на Конференцията на Обединените нации по изменение на климата във Варшава, Полша, 11-22 ноември 2013 г. Ако вашата институция има проект, инициатива, програма или друга дейност, която е била успешно реализирана за справяне/смекчаването на последиците от изменението на климата или адаптиране, изпратете вашата кандидатура.

Международна награда „Енергията на думите”

Краен срок: 1 април 2013 г.  Международна награда „Енергията на думите” е ежегодна награда за медия, създадена от Global Energy партньорство през 2004 г. Всяка година тя отличава журналисти от цял свят, които чрез работата си са направили значителен принос за информираността и разбирането на световните енергийни въпроси, тенденции и решения. Представеният материал трябва да е публикуван между 1 март 2012 г. и 28 февруари 2013 г. Кандидатури се приемат на всеки език, при условие, че е представено резюме на статията на английски език.

Конкурс за научно видео „60 секунди”

Краен срок: 6 май 2013 г. Сп. „Българска Наука“ и Британски съвет България обявиха Конкурс за научно видео „60 секунди”. Харесвате ли науката? Ако да, покажете вашите знания в кратко видео. Всеки заинтересован може да създаде 60-секундно видео или анимация, обяснявайки научно изобретение, експеримент, концепция или идея. Творбата трябва да обяснява определен аспект от науката. Целта на конкурса е да отличи нашата способност да разбираме по-добре света около себе си. Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.  Броят на участниците е без ограничения, върху един филм може да работи екип, а може и да е създаден от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях. Филмите, които ще се снимат, не е задължително да бъдат свързани с България, но е задължително да имат научно-популярна тематика – история, природа, наука и научни постижения, култура и др. Продължителност на филма – 60 сек. (1 мин.) Всички видео формати могат да се изпращат, като е препоръчително стандартният *.avi, *mpeg и *quicкtime Размер на файла – не повече от 200 мб. (като в частни случаи може да се направи изключение)

Конкурс за плакат right2move на Eurodesk

Краен срок: 13 април 2013 г. Били ли сте някога на младежки обмен, доброволец в чужбина, завършили ли сте стаж, работили ли или учили ли сте в друга европейска страна? Ако смятате, че този опит оказва влияние върху начина, по който мислите за европейското гражданство, създайте плакат, който дава отговор на въпроса: „Как правото да се движа оформи чувствата ми като европейски гражданин? Участниците трябва да са на възраст между 18 и 30 години, бивши или настоящи участници на европейските програми за мобилност. Наградите включват пътуване до Брюксел и възможност вашият плакат да бъде отпечатан и изложен по време на Европейската седмица на младежта 2013.

Международна награда за устойчиво управление на речните басейни

Краен срок: 30 април 2013 г. Целта на този проект е да се направи устойчив достъпът до чиста вода в развиващите се страни и нововъзникващите икономики. Голямата награда ще бъде в размер на до 150 000 щ.д.

Национален конкурс „Приятели с водата” за късометражен филм

Краен срок: 28 юни 2013 г. Стартира първият национален конкурс за късометражен филм „Приятели с водата“, организиран от Български Червен кръст – Водноспасителна служба. Целта на конкурса е чрез филмите да се акцентира на основните послания за безопасност във водата и да бъдат достъпни за възприемане от деца на възраст от 4 до 10 години. Посланията за безопасност са разделени в 2 категории – Безопасност във вътрешни водоеми и Безопасност в и около дома. Право на участие в конкурса имат филми с продължителност до 7 минути. Филмът следва да е записан на DVD или MPEG-4, MPEG-2 формат с минимална резолюция 720х576. В конкурса могат да участват игрални, анимационни, експериментални филми. Всеки автор или колектив може да се включи с по един филм във всяка от двете категории.

Литературен конкурс: „Когато хората пораснаха“

Краен срок: 27 септември 2013 г. Марсианско общество – България обяви Международен литературен конкурс на тема „КОГАТО ХОРАТА ПОРАСНАХА“. Тематично името на конкурса е свързано със сентенцията на Циолковски „Земята е люлка на човечеството, но не трябва вечно да се живее в люлката.“ (Препоръчително е творбите да са свързани с Марс, но не е задължително.) Приемат се произведения в две категории: „Проза“ и „Поезия“. Възрастови ограничения няма.

Малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства

Краен срок: текущ. Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право стартират програма за предоставяне на малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители. Грантовете ще бъдат предоставени на сдружения, фондации и читалища. Целта на предоставяните грантове ще бъде покриване на разходи по организиране на самите кампании (например наемане на зала за благотворителен концерт, отпечатване на промоционални материали и др.). Разходите, които ще бъдат покривани, трябва да са свързани с предварителното набиране на средства, а не с последващото изпълнение на каузата! Например, ако целта на набирането на средства е организиране на конференция, разходите които ще одобрим не трябва да са разходи по организирането на самата конференция, а разходи по набиране на средствата за реализирането й. Средствата, предоставени на една организация при едно кандидатстване, не могат да надхвърлят 1 000 лева. Организациите могат да кандидатстват отново само след отчитане на предишния грант, получен по тази програма. Независимо от предоставеното финансиране, окончателно одобрените разходи ще бъдат на стойност не повече от 1/3 от набраните средства. Това означава, че при отпуснати 1000 лева, а набрани от кампанията 1500 лева, за разходи ще бъдат признати само 500 лева, а останалите ще трябва да бъдат възстановени. За да кандидатствате за участие в обученията следва да попълните формуляр за кандидатстване. Попълненият формуляр, заедно с удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на кандидатстване, трябва да изпратите на ел. поща info@bcnl.org, по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа“ № 6, за БЦНП. Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация. Срокът за приемане на формуляри за кандидатстване е текущ. Всеки кандидат ще получи отговор до 3 седмици след получаване на документите. Организаторите могат да поискат допълнителна информация от кандидатите. В такива случаи срокът се удължава с 10 дни от датата на получаване на исканата информация. За повече информация за програмата може да се обръщате към Елина Петкова, Български център за нестопанско право.

Какво означава науката за вас? — фотоконкурс

Краен срок: между 1-вo и 15-то число в месеците до май 2013 г. вкл. Фотоконкурсът „Какво означава науката за вас“ предлага на екипи от млади хора от Европейския съюз възможност да отговорят на въпроса „Какво означава науката за вас?“ със снимков материал. Всеки месец от периода декември 2012 г. до май 2013 г. екипи от млади хора на възраст между 13 и 18 год. се приканват да изпратят свои снимки на нашия специален уебсайт Науката: точно за момичета!. Тези снимки след това ще бъдат оценявани онлайн от връстници на участниците. Всеки месец от периода декември 2012 г. — май 2013 г., въз основа на резултатите от онлайн гласуване, ще бъде обявяван един екип-победител. Шестимата победители за всеки месец от декември 2012 г. до май 2013 г. след това ще участват в крайното гласуване през юни 2013 г., за да бъдат определени крайните трима победители в конкурса.

Безвъзмездни средства на Европейската културна фондация за сътрудничество на културни организации

Краен срок: 25 март 2013 г.

Целта е за стимулиране на сътрудничеството между културни организации. Проектите ще бъдат оценявани по характера на сътрудничеството и добавената стойност, с която обогатяват практиката на културното сътрудничество в Европа. Първоначално проектите трябва да бъдат представени в писмен вид в не повече от две страници. Избрани проекти на културни организации ще бъдат поканени да напишат проектопредложения. Средният размер на гранта ще бъде 15 000 до 30 000 евро. ECF ще финансира само 80% от общите разходи по проекта.

Пето издание на грантовата програма „Мтел ЕКО Грант”

Краен срок: 25 март 2013 г. От 26 февруари стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата „Мтел ЕКО Грант” тази година. Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в три области:

>> Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове;

>> Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие;

>> Определяне и опазване на вековни дървета и гори.

Кандидатстващите проекти трябва да включват и насърчаване на доброволческите дейности, тъй като опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки гражданин. Ето защо се очаква проектите да допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните общности. Общият бюджет на „Мтел ЕКО Грант” през тази година е 50 000 лева, а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 15 000 лв. За финансиране по програмата на Мтел могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ също могат да подават кандидатури. Всяка организация има право да кандидатства само с един проект. Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта, резултати и ефект и капацитет на организацията. Оценката ще се направи на три етапа. На първи етап кандидатстващите проекти ще бъдат разгледани от програмния екип на Фондация «Помощ на благотворителността в България», която подпомага Мтел за осъществяването на грантовата програма. ФПББ ще провери спазването на основните изисквания и наличието на всички необходими части от формуляра и приложенията. Проектите, преминали към втория етап, ще бъдат подробно оценени и класирани според колективно достигнати препоръки за решения. В рамките на третия етап Комисия за разпределяне на средствата с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици ще вземе окончателно решение.

Покана за представяне на предложения – EACEA/35/12: Темпус IV – Реформа на висшето образование чрез международно университетско сътрудничество

Краен срок: 26 март 2013 г., 12.00 (брюкселско време). За да имат право на подкрепа, институциите и организациите следва да имат седалище в следните четири групи допустими страни:

– 27-те държави-членки на Европейския съюз и Хърватия;

– 4 страни от региона на Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия) и Косово;

– 16 страни южни и източни страни-съседки на Европейския съюз (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия, Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна) и Руската федерация;

– 5 републики от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

FRIDA The Young Feminist Fund: Покана за проекти 2013

Краен срок: 26 март 2013 г.

Кой може да кандидатства?

Групи, основани или ръководени от млади жени или транссексуални младежки (под 30 години), които са се ангажирали за:

– Напредък и защита на правата на жените от феминистка гледна точка;

– Подобряване на живота на младите жени / Транссексуалната младеж на местно, национално, регионално или международно ниво;

– Инетграция, съвместни действия и изграждане на феминистки движения;

– Групи, мрежи или колективи, със седалище в Глобалния Юг (Африка, Азия и Тихоокеанския регион, Близкия изток, Латинска Америка и Карибския басейн и Централна, Южна, Източна Европа и Кавказ и Централна Азия);

– Групи, основани през последните 5 години (т.е. вашата група да е сформирана в годините 2009-2013).

Конкурс на ЕП „Трябва ли да ме е грижа?”

Краен срок: 28 март 2013 г. Могат да участват граждани на държавите членки на ЕС или на Хърватия на възраст между 16 и 30 години. Изпратете есе, рисунка, песен, филм, организирайте събитие, развийте нови приложения в социалните мрежи или използвайте друг интересен начин, за да дадете отговор на въпроса защо Европейският парламент има значение за вас и как ще гласувате на изборите за евродепутати през 2014 г. 20-те победители ще видят на място как работи Европарламентът в Брюксел.

PC консурс – Европейският парламент: Защо трябва да ме интересува?

Краен срок: 28 март 2013 г. Мечтали ли сте някога да направите свой принос към за европейска интеграция? Сега е вашият шанс.Присъединете се към конкурса на Центъра за европейска политика (EPC): Европейският парламент на тема „Защо трябва да ми пука“? Граждани на възраст от 18 до 30 години от държавите-членки на ЕС и Хърватия са поканени да изразят по иновативен и убедителен начин защо Европейския парламент е важен за тях и защо има нужда да се гласува на следващите избори за Европейски парламент. Можете да изразите себе си с писано слово, песен, рисуване, танц, филм или да използвате други творчески начини да представят своите становища. 20-те победители ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел, където те ще имат възможност да представят своите творби.

Преводаческо ателие 2013: КОНКУРС

Краен срок: 29 март 2013 г., 17:00 ч. Фондация „Елизабет Костова” и Съюзът на преводачите в България за трета поредна година организират съвместно преводаческо ателие. Ателието е насочено към преводачи на художествена литература, a работните езици са български и английски. Ателието ще се проведе на 17–19 май 2013 в София. Ще бъдат одобрени не повече от 12 преводачи, чиито имена ще станат известни до 30 април 2013. Фокус на ателието: Обратен превод (от български на английски език).

Ромска младежка инициатива: Младежта за промяна

Краен срок: 29 март 2013 г. Могат да кандидатстват заинтересовани организации, като например ромски и синтски младежки и студентски организации, ромски и не-ромски организации от региона на ОССЕ ангажирани с развитието на ромските младежки дейности. Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) отправи покана за представяне на предложения за определяне на местните партньори за реализирането на проекта си, Ромска младежка инициатива „Младежта за промяна „- насърчаване на анжагимента на ромски младежи в ромските общности. Проектът се осъществява в рамките на мандата на СДИПЧ да подкрепят „проекти за изграждане на капацитет за ромски и синти организации и овластяване на ромските общности“. Проектните предложения не трябва да надвишават 10 000 евро.

BG051PO002/13/1.1-07. приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)

Краен срок: 29 март 2013 г., 17:30 часа Цели на процедурата: Оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. Бенефициенти: Общински администрации Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 1 000 000 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти: 20 000 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти: 90 000 лв. Продължителност: на изпълнение на проекта: 12 месеца

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите

Краен срок: 29 март 2013 г.

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области:

– Биомедицина и молекулярни бионауки;

– Химия, молекулярни науки и технологии;

– Науки за Земята и управление на околната среда;

– Храни и земеделие;

– Гори, продукти и услуги, свързани с тях;

– Хора, общество, култура и здраве;

– Информационни и комуникационни технологии;

– Материали, физични и нанонауки;

– Транспорт и градско развитие.

Конкурс за „Награда за съвременно изкуство БАЗА“ за автори до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство

Краен срок: 29 март 2013 г. Целта на Наградата е да осигури подкрепа за младите художници като им открие нови възможности за образование, изследване и професионална реализация. Наградата създава позитивен контекст за младото съвременно изкуство и благоприятна среда за развитието му. Конкурсът е отворен за творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство. Кандидатите трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи на територията на страната. Наградата е стипендия и шестседмичен престой в International Studio and Curatorial Program (ISCP), Ню Йорк през периода октомври 2013 – май 2014 и самостоятелна изложба през 2014 г. в галерията на ИСИ – София.

Национална литературна награда „Милош Зяпков“ 2013 за издадена през 2012 година книга

Краен срок: 30 март 2013 г. Община Ракитово и ОНЧ „Будилник 1898” за пети път ще проведат конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков”. Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в гр. Пазарджик. Националната литературна награда „Милош Зяпков” се присъжда за поезия, хумор и сатира, проза – късите форми (разкази, есета), тъй като той е творил в тези жанрове. Тази година Наградата ще се присъди за издадена през 2012 година книга. Присъждането й ще се определи от петчленно жури. Награденият автор получава грамота, плакет и парична сума от 1000 евро. Три екземпляра от предложените за награда книги трябва да получим в срок до 30 март 2013 г. на адрес: 4640 гр. Ракитово, Секретар на Община Ракитово За Националната литературна награда „Милош Зяпков”

Набиране на учители в програмата за лидерство и обществен принос на „Заедно в час“

Краен срок: 30 март 2013 г. В България това къде си роден, каква е социалната ти среда и финансовите ти възможности предопределят качеството на образованието, което получаваш. Има деца, които са изостанали години след своите връстници по умения за четене, писане, анализиране на текст и математически способности. Тези деца са 41% – почти половината от учениците в нашата страна. Стани един от нас, за да поставяме високи цели пред тези ученици, като им помагаме да ги постигнат. За да им покажем, че могат смело да мечтаят. За да ги измъкнем от капана на ниските очаквания, които обществото им поставя. За да могат тези 41% ученици да имат същия шанс за успешно развитие като техните връстници от най-реномираните училища. Студенти и млади висшисти могат да кандидатстват за участие до 30 март 2013 г. Одобрените ще започнат да преподават на 15 септември със старта на новата учебна година – 2013/2014.

Онлайн фотоконкурс “ България атрактивна туристическа дестинация 2013″ „ …При всеки поглед новий, по нови красоти….”- Иван Вазов

Краен срок: 31 март 2013 г. Стартира първия етап на петия юбилеен ежегоден онлайн фотоконкурса „България – атрактивна туристическа дестинация” – 2013. Конкурсът е отворен както за български, така и за чуждестранни граждани. Замисълът на конкурса е чрез фотографиите си да имате възможност да покажете своите впечатления и отношение към туристическите ни забележителности. Изпращайте фотографии, които отразяват Вашата различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности на България (културни, исторически, обичаи, бит, атракции и др.). Провокирайте останалите за намирането на нови идеи и начини за развитие на иновативни и атрактивни туристически обекти и продукти. И тази година конкурсът се провежда в 3 етапа. Включете се във всеки един от тях с различни снимки. Това увеличава шансовете Ви в класациите на отделните етапи. Така имате възможност в рамките на целия конкурс да изпратите последните си актуални снимки, които сте направили. Използвайте възможността да представите Вашето предпочитано място, обичаи, бит, културни и исторически забележителности, Вашия туристически продукт, услуги или база. Споделете ги с всички нас като се включите в конкурса. Оценка и награди Вие ще сте журито, което ще оценява снимките от първият етап. Чрез сайта на фотоконкурса всеки желаещ до 20 април 2013 година ще може да оцени и номинира чрез гласуване най-предпочитаните туристически дестинаци в България отразени във фотосите на участниците в този етап. Първите трима чийто снимки бъдат оценени с най-висок резултат ще получат като награда – ваучер за туристически пакет. Първите 100 участници ще получат календар за 2013 с фотоси от фотоконкурса.

Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк“, юни 2013

Краен срок: 31 март 2013 г. Общата тематична рамка на фестивала е „Изкуство на открито, изкуство в публична среда“. Всеки от участниците може да избира свободно темата и конкретните проблеми, които ще засегне с проекта си в тази рамка. В отворената покана могат да кандидатстват физически и юридически лица – артисти, куратори, организации, трупи, творчески колективи, галерии и музеи, неправителствени организации от България и чужбина.

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2013 г. за младежи и девойки от 14 до 19 години

Краен срок: 31 март 2013 г.

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:

1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения)

2. Проза – до три разказа

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен 9-12 клас).

Конкурс за правозащитно студентско есе на БХК

Краен срок: 31 март 2013 г. Тази година темата на конкурса е: Пренапишете притчата „Пред закона“ на Кафка. Как бихте искали Вие да се развие този сюжет? В конкурса могат да участват студентите по право от българските университети. Обемът на есето е до 800 думи. Победителят получава възможност за 3-месечен стаж със стипендия (еднократна, в размер 400 лв.) в Правната програма на БХК. Втора и трета награда са правна литература на правозащитна тематика и възможност за участие в обучения на БХК.

Награди на „Светът на децата“

Краен срок: 1 април 2013 г. Номинации се приемат за Награди на Светът на децата 2013. Наградите са създадени, за бъдат отличени онези безкористни хора, които променят живота на децата в САЩ и в целия свят, независимо от политически, религиозни или географски граници. Наградата се връчва в три категории:

1) Хуманитарна

2) Здравна

3) Младежка

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009 – 2014: Първи конкурс за набиране на проектни предложения

Краен срок: 1 април 2013 г. Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява началото на първия конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на два месеца неправителствени организации ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление“, „Социално включване и овластяване на уязвими групи“, „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, „Изграждане на капацитет на НПО“. Допустими кандидати са неправителствени организации (НПО), регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, чието вписване не е заличено към момента на кандидатстване. Допустими кандидати по настоящия конкурс са и читалищата в съответствие с действащия Закон за народните читалища, и Българският червен кръст. Информационните срещи, разясняващи процедурите за кандидатстване по първия конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще се проведат както следва:

12 февруари 2013 г. (вторник) – 11:00 – 14:00 ч., гр. Враца, Градска концертна зала, ул. „Стефанаки Савов“ № 6

14 февруари 2013 г. (четвъртък) – 10:30 – 13:30 ч., гр. Пловдив, хотел „Алианс“, бул. „Васил Априлов“ № 7

19 февруари 2013 г. (вторник) – 11:00 – 14:00 ч., гр. Велико Търново, зала „Преслав“, Интерхотел „Велико Търново“, ул. „Александър Пенчев“ № 2

20 февруари 2013 г. (сряда) – 10:30 – 13:30 ч., гр. Варна, зала „Аква“, хотел „Аква“, ул. „Девня“ № 12

21 февруари 2013 г. (четвъртък) – 10:30 – 13:30 ч., гр. Бургас, зала „Амфибия“, хотел „Аква“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“

26 февруари 2013 г. (вторник) – 11:00 – 14:00 ч., гр. София, зала „Рубин“, Принцес Хотел София, бул. „Мария Луиза“ 131

Грантове на Европейската младежка фондация Краен срок: 1 април за категория А и В, които се провеждат между 1 януари и 30 юни на следващата година; 1 октомври за категория А и В, които се провеждат между 1 април и 31 декември на следващата година. Дейности, които могат да бъдат финансирани

А. Международни младежки срещи (категория А)

В. Младежки дейности, различни от срещи (категория В)

C. Администрация на международни неправителствени младежки организации и мрежи (категория C)

D. пилотни проекти (категория D)

Стипендии за студенти с интерес към европейските въпроси

Краен срок: 1 април 2013 г.  Германската национална академична фондация и фондация Hertie предоставят стипендии за студенти с добри познания за ценностите на обединена Европа. Избраните 30 участници от цяла Европа могат да участват в едногодишната програма Studienkolleg zu Berlin и да изследват тема по свой избор независимо от специалността, която учат. За чуждестранните студенти е осигурен курс по немски клас, който е и работният език в програмата. По време на престоя си в Германия одобрените кандидати ще получават месечна стипендия от 800 евро и еднократен грант от 400 евро за пътувания, свързани с проекта. Чуждестранните студенти ще получат и еднократна стипендия за пътни разходи в размер на 1 000 евро. Кандидатите трябва да имат много добри познания по немски език и още един европейски език (говоримо и писмено), да са поне в третата година от своето обучение и да имат отлични академични постижения. Също така те трябва да демонстрират интерес към европейските въпроси и да не са навършили 28 години. Могат да кандидатстват студенти по бизнес, политически науки, природни или точни науки, култура или администрация. Участниците трябва да бъдат номинирани от една от партньорските организации на програмата в Германия или в чужбина, или да кандидатстват самостоятелно с две академични препоръки.

ХV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКИ, ХАРАКТЕРЕН, СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ФРИЙ-ДЕНС, 17 – 20 април 2013 г., ГР. БУРГАС

Краен срок: 1 април 2013 г. ХV Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий- денс има за цел да подкрепи даровитите деца в областта на танцовото изкуство, да разшири възможностите за творческа изява и културни контакти на колективите. Участниците в конкурса и техните педагози ще могат да обогатят своя опит и стил в различните жанрове на танцовото изкуство.

І. В конкурса могат да вземат участие колективи към извънучилищни звена, младежки домове, читалища, училища, частни сдружения

/с изключение на професионални танцови училища/.

ІІ. Конкурсът се провежда в следните жанрови категории:

1. Класически танц – изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.

2. Характерен танц – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности и спадащи към жанровата категория, допускат се шоу-елементи.В тази жанрова категория не участват деца от I възрастова група-/5-7 години/.

3. Съвременен танц – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др.

4. Фрий Денс – изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват всички стилове на уличния танц. Например: New Style, Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.

Участията в стил Брейк Денс се класират отделно, като не се провежда специализиран конкурс в този стил. Препоръчителна е сюжетната форма.

Национален конкурс „Рашко Сугарев” за къс разказ, публикуван през 2012 г. в периодичния печат или в книга, на белетристи до 35 години

Краен срок: 1 април 2013 г. Конкурсът се реализира с подкрепата на НДФ „13 века България”. Участниците в конкурса следва да посочат трите си имена, точен адрес и телефон за връзка, както и да приложат кратка биографична справка. Публикуваните разкази трябва да се изпратят в 4 екземпляра и CD.

Адресът е:

Национален дарителски фонд „13 века България”

(за конкурса „Рашко Сугарев”)

Площад „Проф. Васил Геров” № 1

Кв. Лозенец

1421 София

Световен младежки видеоконкурс на OECD 2013

Краен срок: 2 април 2013 г. Как бихте оформили глобалната икономика на утрешния ден? Какви са основните проблеми, които смятате, че трябва да бъдат фактор в изграждането на по-всеобхватен свят? Могат да каниддатстват младите хора на възраст 18-25 години по време на периода на конкурса. Видеото трябва да е дълго не повече от 3 минути и трябва да е придружено със субтитри на на английски или френски език. Видеото трябва да е собствена оригинална творба – не можете да използвате музика, видео, звуци или изображения без предварително разрешение от автора(ите).

Видео конкурс “Мислете различно: Как бихте моделирали утрешната световна икономика?“ на ОИСР

Краен срок: 2 април 2013 г. Ако сте на възраст между 18 и 25 години, подгответе кратко видео (до 3 мин.) с отговорите на въпроса: Какви са основните проблеми, които смятате, че трябва да бъдат фактор в изграждането на по-всеобхватен свят?

Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3 – Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи

Краен срок: 5 април 2013 г. Проектните предложения следва да бъдат насочени към организиране и провеждане на конкретни доброволчески инициативи, независимо от темата им, с активното участие на млади хора. Необходимо е инициативите да бъдат видими и значими за местната общност, както и да привличат голям брой други млади хора, които също да се включат в тях. По програмата се финансират организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност подкрепа на младежки дейности и осъществяващи младежки дейности. Проектите следва да бъдат планирани с продължителност 3 месеца и могат да бъдат реализирани в периода юли 2013 – септември 2013 г. Максималната стойност на финансиране от страна на програмата е до 6 000 лв.

КОНКУРС за лого на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

Краен срок: 5 април 2013 г. В конкурса могат да участват студенти от всички български висши училища.

НОВО: Програма “Градски предизвикателства“: Конкурс за малки проекти

Краен срок: 5 април 2013 г. Конкурсът за малки проекти на Програма “Градски предизвикателства“ на Фондация „ЕкоОбщност“ е насочен към хората от града и селото, които ги е грижа за случващото се около тях и цели да спомогне за установяване на контакт и обединяване на усилия, за да могат гражданите успешно да разрешат екологични проблеми, които пряко ги засягат. Конкурсът и подкрепените чрез програмата проекти следва да информират, да мотивират и вдъхновят хората, като поставят на преден план истинските човешки усилия, положителните примери, които по недвусмислен начин водят до реална промяна. Именно затова програмата иска да стигне до градските екологични проблеми, които най-много вълнуват гражданите и които те смятат и искат да решат сами и в партньорство или диалог с институции и бизнес. Основни целеви групи, които програмата ще подкрепи:

– Местни хора и организации потърпевши от нарушено екологично равновесие в жизнената им среда;

– Хора и организации свидетели на развиващ се екологичен проблем, желаещи да се включат в решаването му;

– Формални и неформални групи желаещи да променят дадена проблемна ситуация и да провокират други за включване в решаването й.

Целеви проблеми, чието решаване програмата подкрепя:

– Нарушаване на равновесието в околната жизнена среда

– Насърчаване на екологично отговорно поведение

Програмата ще се проведе в два модула:

Модул 1 – „Изграждане на капацитет за работа по проблеми на градската среда със заинтересованите страни”: предоставяне на специализирана експертна/консултантска подкрепа и обучения за работа с институциите; мрежуване; изграждане на капацитет за работа по конкретните проблеми; работа с медии; екипно взаимодействие и устойчивост. Ако кандидатът желае освен предоставената консултантска помощ да ползва и финансова подкрепа от страна на Фондация „ЕкоОбщност”, следва да разработи по време на обученията и подаде проектно предложение до 16 май 2013 г.

Модул 2 – „Изпълнение на проекти, подкрепени от програмата”

Ще бъдат финансирани малки проекти, търсещи подкрепа до 5000 лв., решаващи конкретни местни проблеми на градската среда – неблагоприятни екологични въздействия; пре-експлоатация или унищожаване на ценни ресурси, включително зелени площи; проблеми в общуването с и действията на ангажираните институции, др. Индикативен бюджет по програмата за финансиране на малки проекти: 52 000 лв. С проекти в конкурса могат да участват:

– Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или техни клонове.

– Неформални граждански групи, инициативни групи и комитети (участието им във втори модул на програмата ще изисква наличие на организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ с цел осигуряване на административен механизъм за осъществяване на одобрен проект на групата/комитета).

Грантова програма на National Endowment for Democracy (NED)

Краен срок: 5 април 2013 г., 21 юни 2013 г. NED се интересува от предложения от местни, независими организации за непартийна програми, които се стремят към:

– Насърчаване и защита на правата на човека и върховенството на закона

– Подкрепа на свободата на информация и независими медии

– Укрепване на демократичните идеи и ценности

– Насърчаване на отчетност и прозрачност

– Укрепване на организациите на гражданското общество

– Укрепване на демократичните политически процеси и институции

– Насърчаване на гражданското образование

– Подкрепа демократично разрешаване на конфликти

– Насърчаване на свободата на сдружаване

– Укрепване на широка основа пазарна икономика

NED финансира проекти на неправителствени организации, които могат да включват граждански организации, асоциации, независими медии, и други подобни организации. NED насърчава кандидатстване на организации, които работят в различни среди, включително новосъздадените демокрации, полу-авторитарните държави, силно репресивни общества и държави, подложени на демократичните преходи.

Помощ за книгата 2013

Краен срок: 8 април 2013 г. МК обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2013 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления:

1. Българска и преводна художествена литература;

2. Българска и преводна хуманитаристика;

3. Литература за деца и юноши;

4. Културно-историческо наследство и съвременна култура.

В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).

Конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Жените в Космоса”

Краен срок: 8 април 2013 г. Във връзка с честването на 12 април – Световния ден на космонавтиката, Астрономическа обсерватория при Младежки център, Хасково обявява конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Жените в Космоса”. Конкурсът е посветен на 50 години от полета на първата жена в Космоса – Валентина Терешкова. Конкурсът е посветен на 50 години от полета на първата жена в Космоса – Валентина Терешкова. Участници: ученици от 5 до 12 клас.

Възрастови групи:

– I група – 5 – 8 клас;

– II група – 9 – 12 клас.

Ръководител: не е задължителен.

Примерни теми:

– Коя е Валентина Терешкова?

– Само мъжка професия ли е „космонавт”?

– Много ли са жените в Космоса?

– Какви рекорди са поставили?

– Какви експерименти са извършвали? …

Има още много интересни факти, за които можете да ни разкажете… Ще бъдат поощрявани такива проекти, които съдържат малко известна и любопитна (но не сензационна и недостоверна) информация.

Вид на проекта:

– компютърна презентация – до 30 слайда;

– мултимедийно филмче – до 10 мин.

Допълнителна информация:

В текстов файл да се даде следната информация:

– Трите имена на автора, години, училище, клас, населено място, личен адрес и телефони или e-mail, за връзка, по желание и снимка;

– Трите имена на ръководител или консултант (ако има такъв) месторабота, длъжност, населено място, телефони или e-mail за връзка.

Проектите до 20 MB могат да бъдат изпратени на e-mail astrokonkurs@gmail.com

Проектите над 20 MB ще бъдат приемани на електронен носител в ст. 219 или ст. 210 на ОП „Младежки център”, или по пощата на адрес:

6300 Хасково

Бул. „България” 41

ОП „Младежки център”

За конкурса „Жените в Космоса”

Нова процедура по ОПАК за общините

Краен срок: 10 април 2013 г. Ще бъдат финансирани проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Общинските администрации могат да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв.

Седмо издание на Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша” на СО

Краен срок: 10 април 2013 г., включително. Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст. Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка).

Грантове за Международна лятна академия за изящни изкуства в Австрия

Краен срок: 10 април 2013 г. Могат да кандидатстват студенти по изкуствата. Всяка година около 300 участници от повече от 40 страни участват в около 20 курса, предлагани в три места: крепостта Hohensalzburg, Alte Saline Hallein и Kiefer quarry във F?rstenbrunn. Известни художници от цял свят предлагат курсове и семинари с акцент върху живописта, рисунката, графиката, (камък) скулптура, инсталация, смесени медии, видео, фотография, пърформанс и кураторска практика. Международната лятна академия за изящни изкуства в Залцбург предлага Източноевропейски грантове за студентите от следните страни: Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Хърватия, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Русия, Сърбия, Украйна.

Първи черноморски фестивал за улично изкуство „Въртележка“/ „Carrousel“, 27.06.2013 г.

Краен срок: 10 април 2013 г. Фондация „Астика“ и Община Поморие организират I-вия черноморски фестивал за улично изкуство „Въртележка“/ „Carrousel“, който ще започне на 27.06.2013 г. Фестивалът има за цел да насърчи и развие културното многообразие, и участието на младите хора, с изразните средства на театъра, танца, музиката и съвременното пластично изкуство. Фестивалът няма конкурсен характер.

Критерии за подбор:

Участниците трябва:

– да представят креативни и иновативни идеи (40 т.);

– да провокират участието на публиката (30 т.);

– да насърчат участието на млади хора в спектаклите си (30 т.).

Допълнителна информация за фестивала „Carrousel“ може да получите на

carrousel2013@gmail.com и тел. 056-820998; 087-8757072

За участие попълнете заявка на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/1oEDv4gyEFgBjNBY07cQKXdem9Fo-8MSZI-QuvpJ05xc/viewform

XI национален фестивал на камерния танц, Национален квалификационен турнир по Танцово шоу, Национален отворен турнир по Класически танц, Модерн и Джаз танц, Етно шоу, Латино шоу на Българската спортна танцова федерация, Хасково 26.04. – 28.04.2013 г.

Краен срок: 10 април 2013 г. Организатори: Община Хасково, ОП „Младежки център” – Хасково и Българска спортна танцова федерация. Цел: Развитие и популяризация на танцовите стилове: Танцово шоу, Класически танц, Модерн и Джаз танц, Етно шоу и Латино шоу, размяна на творческа информация и развитие на дадените стилове. Определяне на най-добрите постижения в дадените танцови направления във всяка възрастова група и танцова категория. Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и млади хора и да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с творческа дейност като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията. Турнирът има конкурсен характер, в резултат на който се определят най – добрите във всеки стил, а също така и точната класация на всяка група по отношение към другите участници на мероприятието. Турнирът е квалификация за НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ ПО ТАНЦОВО ШОУ . Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, членове на БСТФ и БТО, както и желаещи гости да станат членове на БТО и БСТФ по време на Турнира.

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от инструмента за предприсъединителна помощ

Краен срок: 12 април 2013 г.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:

1. Устойчиво социално и икономическо развитие

2. Подобряване на качеството на живот

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитетът на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) – области Бургас, Хасково и Ямбол за Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) – провинции Одрин и Къркларели.

Покана за представяне на кандидатури за Европейската награда за публичния сектор 2013: „Творчески решения във време на криза“

Краен срок: 12 април 2013 г. Някои публични власти реагират добре на предизвикателствата на кризата с мерки, насочени към ефективността, ефикасността и повишаването на производителността, като в същото време се опитват да поддържат високо нивото и качеството на своята дейност. Резултати, които трябва да демонстрират добрите практики. Успешните случаи биха могли, например, да демонстрират един или повече от следните резултати:

– Подобряване на качеството или обема на обслужване на същата или по-ниска цена;

– Поддържане предоставянето на услуги на по-ниска цена;

– Доставка на услуги на по-високи стандарти при пропорционално по-ниско ниво на нарастване на разходите;

– Постигане на устойчиви нива на дълг / дефицит;

– Постигане на широко участие на гражданите във вземането на решения;

– Висока икономическа и / или финансова възвращаемост от публичните инвестиции или високи нива на частни инвестиции, съпроводени от добре насочени публични инвестиции.

Също така, практиките могат да представят промени в структурите или процесите, водещи до успешни резултати, като например:

– Реорганизация или преместване на услуги (например сливания, централизация или децентрализация);

– Промени в методите (например от вътрешно към външно предоставяне на услуги, между различните видове външно предоставяне на услуги, сътрудничество между публични институции (включително споделените услуги), сътрудничеството между публичния сектор и гражданското общество, или публично-частно партньорство за нова или модернизирана инфраструктура);

– Различни модели на собственост (напр. използването на дружества със смесен капитал или приватизация);

– Добра външна или вътрешна комуникация;

– Микс от нови технологии;

– Използване на социалните медии по-ефективно;

– По-ефективни обществените поръчки.

Различни нива и форми на сътрудничество

Има и различни размери, в рамките на които може да се докаже успех, като по-специално:

– Между различните нива на публичната администрация в рамките на една държава-членка или между различни държави-членки;

– Между различните региони / общини в една и съща или различни държави-членки;

– Обществен сектор-към-бизнес или публичния сектор гражданин;

– Взаимодействие публичен сектор – бизнес или публичен сектор – граждани;

– Овластяване на общностите от публичната администрация.

Награда на Фондация Evens за медийно образование за деца от 4 до 8-годишна възраст „Да се учим да четем образи”

Краен срок: преди 15 април 2013 г. Всеки ден сме изложени на стотици изображения. Въпреки, че сме се научили как да четем и пишем текстове, много от нас не са се научили как да четат или да (де)конструират изображение. Макар да можете да четете печатното слово, само това вече не е достатъчно. Ние всички се нуждаем от способността да четем, анализираме и интерпретираме постоянния поток от изображения, които идват при нас чрез мултимедийната ни култура. Тъй като Evens Фондация насърчава медийната грамотност на малки деца, тази награда ще бъде връчена на текущ европейски проект, който се фокусира върху подобряване на визуалната грамотност на деца на възраст между четири и осем години, пряко или чрез родителите им. Наградният фонд е 20 000 евро.

XV Национална среща-наддумване „Благолаж“, 19 май 2013 г.

Краен срок: 15 април 2013 г. Каним за участие всички, за които разказването на хумористични приказки, вицове, анекдоти и весели случки с реални лица е стихия и любимо занимание. Темите, по които ще се състезават участниците тази година, са две:

1. ЗА КЪСМЕТА – хумористично!

2. ЗА ТЮТЮНА И АЛКОХОЛА – сатирично!

Седми конкурс „1000 стипендии“ на фондация „Комунитас“

Краен срок: 15 април 2013 г. В рамките на шестия конкурс ще бъдат отпуснати до 1000 – до 900 стипендии за високи умения, постижения и отлично представяне – основна стипендия и до 100 стипендии за изключителни умения – изключителна стипедния. Кой?

– ако през учебната 2012/2013 година си редовен ученик в 6, 7, 8, 9, 10 или 11 клас в основните и средни училища в България, а през следващата година ще продължиш образованието си в по-горен клас;

– ако наистина искаш да учиш и да знаеш повече от написаното в учебниците, но срещаш трудности в: намирането на нужната информация; контакти със специалисти в областта, която те интересува; осигуряването на средства от семейството ти за книги, списания, допълнителни учебни помагала, достъп до Интернет, професионални консултации;

– ако наистина искаш да вървиш напред и нагоре благодарение на твоите собствени усилия за овладяване на знанията;

то тогава …

Изпрати документите си, за да кандидатстваш по проекта „1000 стипендии“ и така ще се включиш в процедурата по подбор на стипендианти.

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия“, финансирана по линия на норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Краен срок: Индивидуални проекти: 15 април 2013 г., 12.00 ч. норвежко време

Програмната област „Иновации в зелена индустрия“ в България има за цел подобряване на конкурентноспособността на т.нар. „зелени” предприятия, включително подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия, насърчаване на зелените иновации и предприемачество. Програмата „Иновации в зелена индустрия“ в България ще подкрепи проекти в следните области:

1.1 Инвестиции в екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и развойна дейност (9‘078‘100 евро *);

1.2 Изграждане на капацитет по въпросите на околната среда в държавния, частния и неправителствения сектор ( 500‘000евро*);

1.3 Наблюдение от разстояние на околната среда (2‘000‘000 евро*).

Допустими кандидати:

a) Частни компании, регистрирани като юридически лица в България се допускат за финансова подкрепа по всичките области

b) Неправителствени и научноизследователски институти, регистрирани като юридически лица в България, чиито основни дейности са свързани със защитата на околната среда или с развитие на бизнес средата, се допускат за финансова подкрепа по всичките дейности изброени в чл. 1.2. Изграждане на капацитет по въпросите на околната среда;

c) Български държавни институции, чиито отговорности са свързани със защитата на околната среда с или с развитие на бизнес среда, се допускат за финансова подкрепа по всичките дейности изброени в чл. 1.2. Изграждане на капацитет по въпросите на околната среда и чл. 1.3. Наблюдение от разстояние на околната среда;

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които ще се изпълняват в партньорство между юридически лица от България и поне едно юридическо лице от Норвегия, като партньорството трябва да е създадено преди кандидатстването за финансиране. Всички юридически лица трябва да бъдат независими едно от друго и да имат еднакво участие за реализирането на проекта. Минималният размер на гранта е 200 000 евро. Максималният размер на гранта по принцип е 1 000 000 евро. Проектите трябва да бъдат изпълнени до 30 април 2016 г., като това е и допустимият срок за изпълнение на програмата.

Фотоконкурс „WORK4Youth“ на Международната организация на труда (МОТ)

Краен срок: 15 април 2013 г. Участвайте, независимо дали сте начинаещ или утвърден фотограф! Участници от цял свят са поканени да представят снимки, които улавят младите хора по време на работа (в различни места и при различни условия) по съзидателен и оригинален начин. Целта на конкурса е да подчертае предизвикателствата пред младите хора на работното място, както и иновативни идеи за справяне с тях. Можете да се съсредоточите върху условията на труд, половотите бариери, дискриминацията, неформалността, предприемачеството, бедността, миграцията, несигурната работа и икономиката в селските райони. Участниците могат да представят до максимум от пет снимки на човек.

Награда за жени новатори за 2014-а

Краен срок: 15 април 2013 г. Какво: Популяризиране на приноса на жените изследователи към предприемачеството и иновациите Кой: Жени, постоянно пребиваващи в страните от ЕС или в страни, асоциирани към Седмата рамкова програма

ЕРАЗМУС МУНДУС

Краен срок: 15 април 2013 г.

Финансова подкрепа ще бъде оказана за следните действия:

– Действие 2 – Партньорства „Еразмус Мундус“;

– Действие 3 – Популяризиране на европейското висше образование.

BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Краен срок: 16 април 2013 г. Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. Допустими по настоящата процедура са следните дейности:

По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”:

– Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване;

– Повишаване на капацитета на административното тяло  на клъстера за управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и др. за постоянния персонал, ангажиран с управлението и координацията на клъстера;

– Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;

– Визуализация на проекта;

– Одит на проекта.

По Компонент 2 „Дейности за привличане на нови членове в клъстера”:

Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:

>> Организиране, провеждане и участие в събития за представяне на клъстера, насочени към разширяване и развитие на дейността му, както и към привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера;

– Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг:

>> Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива;

>> Популяризиране на името (марката) на клъстера – разработване и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страница и информационни бази-данни за представяне на дейността на клъстера;

>> Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири (вкл. виртуални интернет базирани изложения и панаири);

>> Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, включително изграждане на транснационални клъстерни връзки за насърчаване на сътрудничеството с други клъстери.

– Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за развитие на клъстера, в случай че такава е приложена към проектното предложение.

По Компонент 3 „Инвестиционен компонент”:

– Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, компоненти и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, производствени центрове и други, в които ресурсите се ползват от всички клъстерни членове и се управляват от клъстерната организация;

– Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – общи и специализирани програмни продукти, патенти, лицензи (включително и лицензионни авторски и сродни права за разпространение), „ноу хау”, търговска марка и други;

– Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения – когато това е непосредствено свързано и необходимо за въвеждане в експлоатация на ДМА.

Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“

Краен срок: 16 април 2013 г. Конкурсът е посветен на 155 години от създаването на ОНЧ „Заря-1858“ гр. Хасково и 15 години от създаването на Компютърна школа „Вале“. Целта на конкурса е децата и младите хора:

– да открият магията на дигиталната графика и живопис;

– да нарисуват света през своите очи;

– да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;

– да ни накарат да усетим силата на детското въображение.

Конкурс за рисунка „Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата война”

Краен срок: 18 април 2013 г. Сп. „Българска Наука” и Фестивала на Българското Образование 2013 обявяват конкурс за рисунка „Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата война”. Конкурсът има за цел да покаже съвременния поглед на творците спрямо събитията, случили се преди сто години по време на втората балканска война – 1913 г. Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка професия или позиция. Участниците могат свободно да изберат момент от войната 1913 г. Участниците могат свободно да изберат техниката, размера, подхода и мащаба на творбата. Всяка творба трябва да има един автор.

Отворена покана за участие във Водна кула арт фест, 19–23.06.2013 г., София

Краен срок: 20 април 2013 г. Приемаме предложения за пространствена инсталация специално за местата – част от фестивала – или други (моля, ако имате предвид специално място, било то публично или друго, упоменете го непременно, за да се включи в програмата на фестивала); картини и фотографии; пърформанс или акции за участие във Водна кула арт фест 2013, по темата: Временно защитени пространства

Национален конкурс „Драматургия за деца“ 2013

Краен срок: 20 април 2013 г. Клуб на Таланта „ОРФЕЙ” и International Talent Club обявиха Национален Конкурс „Драматургия за деца“ 2013. Той има за цел стимулирането, развитието и утвърждаването на съвременна българска драматургия за деца и юноши, като средство за привличане на вниманието и изграждане на вкус и необходимост на младото поколение за съприкосновение с театралното изкуство. В Националния конкурс „Драматургия за деца 2013” могат да участват автори без ограничение на възраст и образование. Пиесите трябва да са насочени към детската и юношеска публика между 4- и 18-годишна възраст. Текстовете могат да бъдат по оригинална авторска идея или адаптации на популярни произведения за деца и юноши. Препоръчително е текстът да не надвишава 20 стр. стандартен драматургичен формат с размер на шрифта 12. Текстове превишаващи 30 страници няма да бъдат оценявани от журито. Националният конкурс „Драматургия за деца 2013” е анонимен. На заглавната страница на пиесата да се поставя само заглавието без да се изписва името на автора.

Национален литературен конкурс „Валентин Найденов“ – 2013 г. за автори над 16 години

Краен срок: 20 април 2013 г. Фондация „Форум за изкуства и таланти – ФИТ” обяви Национален литературен конкурс за поезия и кратък разказ на името на писателя Валентин Найденов. Конкурсът е явен, на свободна тема за автори над 16 години. Приемат се произведения в две категории: „Кратък разказ” и „Поезия”. Всеки автор може да участва с не повече от 3 непубликувани стихотворения или 2 разказа с обем до 3 страници във формат Word шрифт Times New Roman, размер 12.

Конкурс – пътуваща изложба с награди „Мечката – символ на сила, грижовност, добродушност и любобитство” 2013

Краен срок: 22 април 2013 г. НЧ „Пробуда -1927” – с. Мечка и НЧ „Напредък 1871” – гр. Никопол, Област Плевен, обявиха Конкурс – пътуваща изложба с награди на тема: Мечката – символ на сила, грижовност, добродушност и любобитство” 2013 Цели на конкурса:

1. Да се формира у подрастващите самочувствие, че са творци и участници в културния живот на местната общност, и пазители на уникалната българска природа.

2. Да се утвърди и разкрие значението за опазване на бозайниците в природата.

3. Да създаде условия за културен обмен, сътрудничество и контакт между децата от различни краища на страната ни.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Изобразително изкуство – техника без ограничения, формат 35/50

Приложно изкуство – техника и формат – без ограничение

Децата могат да участват в конкурса в две възрастови групи:

Първа възрастова група – 7 г. до 10 г.

Втора възрастова група – 11 г. до 14 г.

Изпратените творби трябва да носят следната информация:

– трите имена на детето и ръководителя му;

– адрес, телефон, е-поща за връзка и име на читалището/училището.

Изпращайте творбите на адрес:

5843,с.Мечка, Област Плевен, НЧ”Пробуда -1927”,

Лице за контакти – Павлина Захариева, pavlina.zaharieva@abv.bg

Или

5940, гр. Никопол, Област Плевен, ул. “Христо Ботев” № 6,

Лице за контакти – Николинка Христова,тел: 06541/2503, napredak1871nl@abv.bg

BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“

Краен срок: 30 април 2013 г.

Допустими кандидати по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 31 общини на градове от ниво 3 и ниво 4.

Покана за представяне на предложения: Обучение на националните съдии в конкурентното право на ЕС и съдебното сътрудничество

Краен срок: 30 април 2013 г. Грантове се отпускат за подкрепа на мерките, насърчаващи съдебното сътрудничество и други мерки, насочени към насърчаване на обучение в конкурентното право на ЕС за национални съдии и сътрудничеството между тях:

– Организиране на конференции, семинари, симпозиуми или срещи на конкурентното право на ЕС за национални съдии;

– Краткосрочно или дългосрочно обучение в конкурентното право на ЕС като част от учебните програми за национални съдии;

– Разпространение на документация и информация на конкурентното право на ЕС, специално разработени за нуждите на националните съдии;

– Сътрудничество, включително създаването и / или поддръжка на мрежи и / или бази данни, между съдебните органи или други публични или частни органи, отговорни за насърчаване или следи за правилното прилагане на конкурентното право на ЕС от националните съдии.

Проектите трябва да включват прилагането на членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и могат да включват издаването на частното съдебно изпълнение и / или правилата за държавните помощи.

Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „Изпитания на българския дух“ за ученици от цялата страна от 8. до 12. клас

Краен срок: 30 април 2013 г. Община Провадия и Народно читалище „Алеко Константинов 1884 г.“ обявиха Национален ученически конкурс „Цончо Родев“ за разказ на историческа тема „Изпитания на българския дух“. Право на участие имат ученици от цялата страна от 8. до 12. клас. Участието е индивидуално. Разказът следва да бъде написан на български книжовен език, като са спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила. Обемът на текста следва да бъде не повече от 4 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Произведението следва да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата. Конкурсът е анонимен. Текстовете (записани като документ, съвместим с Word 97-2003) следва да бъдат прикрепени към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. В имейла впишете данните за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, клас, училище; тел. за връзка с училището, в което участникът учи. Творбите за участие в конкурса се приемат до 30 април 2013 г. само по електронен път на е-mail: nk_rodev@abv.bg тел. за връзка: 0518/ 422 80

Мултимедиен конкурс: Мигрантите в Европа

Краен срок: 30 април 2013 г. Каква е ролята на мигрантите, които идват от страни извън Европа, в европейските общества? Конкурсът е насочен към студенти, които са на възраст над 18 години и учат в училища по изкуството, графика, комуникация във всяка държава-членка на ЕС и Хърватия. Училищата могат да представят произведения в три категории: плакат, фотография и видео. Всяко училище може да представи един или няколко произведения в една или няколко категории. 30 европейски финалисти ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по награждаването в Брюксел през октомври 2013 г.. Специална награда ще бъде присъдена въз основа на резултатите от вота на публиката, която ще се проведе чрез уебсайта на конкурса. Училища, чиито студенти печелят първо място в трите категории и първата награда в общественото гласуване, ще получат награда от по 10 000 евро, за да ги ползват за образователни цели.

Конкурс за ученици от среден и горен курс от Пазарджишка област

Краен срок: 30 април 2013 г.

Разделите са:

– лирика

– хумор: фейлетони, басни, епиграми, мисли, афоризми, стихове

– проза: разкази, есета

Приемат се само предложения на непубликувани или на публикувани през 2012 г. произведения.

Награда за спасяване на детски живот

Краен срок: 1 май 2013 г. Наградата за спасяване на детски живот е нов хуманитарен конкурс. Наградата от 1 млн. щ.д. ще бъде връчена на най-добрия план за спасяване на живота на децата, които иначе биха умрели преди навършване на пет години. Проектът е структуриран като отворен уеб-базиран конкурс и в него може да участва всеки – включително физически лица, търговски дружества, с нестопанска цел, обществени и неправителствени организации от цял свят. Предложенията ще бъдат оценявани въз основа на броя на потенциалните спасени животи, вероятността за успех и възможността за верификация. Победителят ще получи финансиране за директно изпълнение на животоспасяващи интервенции, очертани в подаденото предложение.

Шести международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата”

Краен срок: 1 май 2013 г.

Организира се през една година по повод Международния ден за борба с наркоманията – 26 юни. Организатори на Литературния конкурс ”Изкуство против дрогата”са: Областна управа Бургас, Община Бургас, Читалище „Любен Каравелов 1940”, Синдикат на българските учители – Бургас. В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 12 до 25 години в две възрастови групи:

– от 12 до 17 години;

– от 18 до 25 години.

Участниците представят стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издания и без право на участие в други конкурси. Обемът на творбите, изпратени по e-mail е до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български език (или на руски и английски за чуждестранните участници), формат WORD, шрифт 12. Необходимо е авторите да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес, е-mail и телефон за връзка.

МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ

Краен срок: 1 май, 1 октомври

За постигане целите на Програмата „Младежта в действие“ са предвидени пет оперативни действия:

Действие 1 – Младежта за Европа

Действие 2 – Европейска доброволческа служба

Действие 3 – Младежта по света

Действие 4 – Системи за подкрепа на младежта

Действие 5 – Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта

Състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС

Краен срок: 3 месеца след обявяването на 6 февруари Като част от кампанията „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“ на 11 февруари 2013 г. бе дадено началото на състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС, което има за цел да отличи най-новаторските и творчески „зелени“ проекти в цяла Европа със съществен принос в борбата с изменението на климата. Могат да бъдат представени всякакви проекти – широкомащабни или не – които имат за цел намаляване или предотвратяване на емисиите на въглероден двуокис и подобряване качеството на живот. Търсят се най-оригиналните и новаторски инициативи за ниски въглеродни емисии. Могат да кандидатстват отделни лица, предприемачи, компании, публични и частни организации – на практика, всеки, който има добри идеи. Можете да изпратите проекта чрез онлайн формуляр и да го онагледите с текст, снимки или видеоклипове. Десетте най-добри проекта ще бъдат избрани с публично гласуване. От тях с помощта на жури ще бъдат излъчени трима победители. В България, Италия, Литва, Полша и Португалия ще бъдат определени пет победители и техните проекти ще бъдат включени в национална кампания и поставени на билбордове през есента на 2013 г. Можете да кандидатствате в една от следните пет категории:

– Строителство и живот

– Пазаруване и хранене

– Повторно използване и рециклиране

– Пътуване и транспорт

– Производство и иновации

EACEA: Strand 1.3.5: Проекти за сътрудничество | EACEA

Краен срок: 8 май 2013 г. Подпомага проекти за културно сътрудничество, насочени към културен обмен между страните, които участват в програмата и трети страни, които са сключили споразумения за асоцииране или сътрудничество с ЕС, при условие че последните съдържат клаузи в областта на културата. През 2013 г. това са Австралия и Канада. Дейността трябва да доведе до конкретно измерение на международното сътрудничество. Проектите за сътрудничество включват най-малко три културни субекта от най-малко три страни участнички в програмата и културно сътрудничество с най-малко една организация от избраната трета страна, и включват културни дейности, провеждани в избраната трета страна. Подкрепата от Европейския съюз е ограничена до 50% от общите допустими разходи на проекта.

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа “БЪЛГАРСКА РОЗА”, 25 май 2013

Краен срок: 10 май 2013 г. Програмата (репертоар) на всеки колектив може да включва до 12 танца или от 1 до максимум 3 танца с обща продължителност до 10 минути във всяка от следните танцови направления:

Направление 1: Съвременен или етно-танц на фолклорна основа , пресъздаващ бита или ритуалите на българите (без сола и дуети);

Направление 2: Класически танци;

Направление 3: Характерни танци ( танци на народите, без български народни танци);

Направление 4: Съвременни и модерни стилове (без улични танци).

Конкурс „Свят, който харесваш“

Краен срок: 11 май 2013 г. С конкурса „Свят, който харесваш“ приканваме творчески и новаторски мислещи граждани на ЕС да подложат на изпитание своите инициативи за ниски въглеродни емисии и да вдъхновят други да последват примера им. Може да бъде изпратен всеки проект, който помага за намаляване или избягване на емисиите на CO2 и за подобряване на качеството на живот на хората, независимо от неговия мащаб. Търсим най-оригиналните и новаторски нисковъглеродни инициативи. Приветстваме предложения от отделни лица, предприемачи, предприятия, обществени и частни организации – всъщност от всеки, който има добри идеи! Кой може да участва? Частни лица, предприемачи, фирми, обществени и частни организации могат да представят свой вдъхновяващ нисковъглероден проект в ЕС, без значение колко е голям или малък.

Казанлъшка роза 2013

Краен срок: 13 май 2013 г. Конкурсът „Казанлъшка роза” (05 юни 2013) се провежда в рамките на ежегодния за град Казанлък Празник на розата – привличащ много гости от страната и чужбина. Всички участници в конкурса могат да посетят инициативите организирани в празничната програма, като се насладят и на традиционното карнавално шествие и коронясване на Царица Роза 2013.

Раздели:

– Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен “Една българска роза”

– Етнография “Приказки за розата”

– Изобразително изкуство „Приказка за розата”

Програма „Младежта в действие“: Действие 3.2 — „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз

Краен срок: 14 май 2013 г. Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел.

Проектите трябва да включват дейности с идеална цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.

Дейностите, подкрепяни в рамките на настоящата покана, могат да включват, но без да се ограничават до следното:

– мащабни младежки мероприятия, семинари, конференции,

– дейности, насърчаващи развитието на партньорства и мрежи,

– дейности, насърчаващи диалога относно политиките в областта на младежта,

– кампании за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността в интерес и от страна на младите хора,

– обучение и изграждане на капацитет на работещи с младежта, младежки организации и структури за популяризиране на дейността,

– обмен на опит чрез наблюдение на работата и дългосрочна мобилност на работещите с младежта.

Проектите трябва да започват между 1 октомври 2013 г. и 31 декември 2013 г., като минималната им продължителност е 6 месеца, а максималната — 12 месеца. Общият бюджет, отпуснат за съфинансиране на проекти по настоящата покана, възлиза на 3 000 000 евро. Финансова помощ се предоставя за не повече от 80% от общата стойност на допустимите разходи за проекта. Максималният размер на безвъзмездните средства не може да надхвърля 100 000 евро.

Фотоконкурс „Какво означава науката за теб?”

Краен срок: 15-число от всеки месец, до май 2013 г.

За екипи от млади хора на възраст 13 – 18 години.

Втори турнир по социална иновация

Краен срок: 15 май 2013 г. Турнирът на Института на ЕИБ се стреми да насърчава генерирането на иновативни идеи и да идентифицира / възнагради възможности, обещаващи значителни ползи за обществото или демонстриране на най-добрите практики с измерими резултати. той е насочен към създаването на социална стойност във връзка с борбата срещу социалното изключване. По този начин той обхваща проекти в широк спектър от области: от образованието и здравеопазването до природна и градска среда, през новите технологии, системи и процеси. Подобренията в тези области са от решаващо значение за успеха на бизнеса и социалните иновации могат да имат значително социално въздействие. С въвеждането на специална награда през 2013 г. допълнителен акцент ще бъде отделено на градската и природна среда. В турнира могат да участват отделни лица или екипи от (или пребивават в) държавите-членки на Европейския съюз, страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки, и страните от EFTA.

Програма по ICI за сътрудничество в областта на образованието

Краен срок: 15 май 2013 г. Основната цел е да се поощри взаимното разбирателство между народите на държавите-членки на ЕС и партньорските държави. Това включва по-задълбоченото познаване на техните езици, култури и институции. Цели се да се повиши качеството на висшето образование и обучение, като се насърчава създаването на балансирани партньорства между висшите учебни заведения и институции за обучение в Европейския съюз и партньорските държави. Поканата е отворена за участие за консорциум от висши учебни заведения и/или институции за професионално обучение след средното образование. Допустимите кандидати трябва да са от една от партньорските държави и от една от 27-те държави-членки на Европейския съюз или Хърватия.

Тази покана се отнася до два вида дейности:

– Съвместни проекти за мобилност (JMP);

– Проекти за съвместни академични степени (JDP).

Програма за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ICT PSP)

Краен срок: 15 май 2013 г. Бюджетът, предназначен за тази покана, е в размер на 125 700 000 евро.

Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен “Eдна българска роза”, 8.06.2013 г.

Краен срок: 25 май 2013 г. Задължителен е репертоар от две песни , едната от които – българска. Участниците осигуряват качествен запис на музикалния съпровод – CD или минидиск с описани песни на кандидата. Kонкурсът се провежда в два тура. При първият кръг изпълнителите представят едната си песен зад завеса. Журито подбира участниците, които ще продължат за втори кръг пред публика.

Конкурс за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура

Краен срок: 29 май 2013 г.

Програма „Дебюти” подкрепя:

– професионални творци (артисти – изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;

– организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.

Cycling Visionaries Awards

Краен срок: 31 май 2013 г. Екипът на Вело-град 2013 Виена обяви Cycling Visionaries Awards с цел да подкрепят нови идеи, да развива културата на колоездене. Програмата се стреми да подкрепя млади хора от различни среди и културен контекст, ангажирани в развитието на колоезденето като ключ към бъдещето на градската мобилност.

Категории:

– Застъпничество и социални проекти

– Наука, изследвания и развитие

– Дизайн, мода и екипировка за колоездене

– Градоустройство и градски дизайн

– Колоезденето и изкуствата

ІX Международен конкурс за екслибрис – Русе – 2013

Краен срок: 31 май 2013 г. (важи датата на пощенското клеймо) През 2013 година темата е “EX LIBRIS – EX EROTICA”. Конкурсът е отворен за автори от всички националности без ограничения на възрастта и професията. Допускат се всички тиражирани графични техники, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС. Максималният размер на изображението е 130/130 мм, а 150/210 на графичния лист. Всеки автор може да участва максимум с 3 творби, като изпраща по 4 копия от всяка.

BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”

Краен срок: без определен срок, но не по-късно от 31 май 2013 г., 16.30 ч. Цел на схемата за безвъзмездна финансова помощ:

– Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятията, регистрирани от лицата, успешно завършили обучението и/или ползвали услуги по Компонент I.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие

2. Обучение на наетия персонал.

3. Първоначално закупуване на материали.

4. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието.

5. Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша дейността на предприятието.

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца.

По настоящата схема за предоставяне на БФП кандидатите могат да изберат между два начина за подаване на проектните си предложения:

1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в областните градове;

или

2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).

Национален конкурс 2013 за студентски научни съчинения на свободно избрана тема от областта на гражданското право, търговското право, международното частно право и гражданскопроцесуалното право

Краен срок: 3 юни 2013 г. Кръжокът по “Гражданско и търговско право” към СУ “Св. Климент Охридски, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“ и Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com обявиха четвърти по ред Национален конкурс 2013 за студентски научни съчинения на свободно избрана тема от областта на гражданското право, търговското право, международното частно право и гражданскопроцесуалното право в памет на Никола Рачев. Право на участие имат всички студенти от специалност „Право” в Юридическите факултети в страната.

Отворена покана за участие: Видеохолика 2013 [Не на фокус!], 1-5 август 2013, Варна

Краен срок: 15 юни 2013 г. Международният видео арт фестивал Видеохолика 2013 стартира отворената покана за участие в шестото издание на фестивала. Видеохолика 2013 ще се проведе от 1 до 5 август 2013 във Варна. Темата на Видеохолика 2013 е [Не на фокус!]. Тази година фестивалът ще се проведе в три секции: видео арт, късометражно кино и анимация.

Мултимедиен конкурс „Мигрантите в Европа“

Краен срок: 21 юни 2013 г. Мултимедийният конкурс „Мигрантите в Европа“ има за цел да даде възможност на млади хора на изкуството и творци да помислят над приноса на мигрантите за европейското общество днес. Конкурсът също така служи като първа стъпка към по-нататъшни дебати и обмен на информация и мнения. Конкурсът е насочен към ученици и студенти на възраст над 18 години и учащи в училища по изкуство/графика/комуникация във всички държави-членки на ЕС и Хърватия. Училищата трябва да представят произведения в три категории — плакати, фотографии и видеоклипове. Всяко училище може да представи едно или няколко произведения в една или няколко категории. Произведенията ще бъдат оценявани на национално равнище и най-добрите от тях ще бъдат изпратени на европейско жури, което ще определи победителите на европейско равнище. Ще бъде проведено обществено гласуване по Интернет. Авторите на 30 произведения-финалисти на европейско равнище ще пътуват до Брюксел, за да присъстват на церемония по награждаването, с евентуалното участие на Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по вътрешните работи. Училищата, чиито ученици спечелят първи награди в трите категории и първата награда от общественото гласуване, ще получат всяко по 10 000 евро.

Покана за предложения LIFE+ 2013

Краен срок: 25 юни 2013 г., 16:00 ч. брюкселско време

Това обявление обхваща следните теми:

I. LIFE + Природа и биологично разнообразие

Главна цел: Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и улесняване на функционирането на природните системи, природните местообитания, дивите флора и фауна. Целта е спиране на загубата на биологично разнообразие, включително разнообразието на генетични ресурси, в рамките на ЕС. Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи. По изключение максимален дял на съфинансиране до 75 % може да се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетни местообитания/видове съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.

II. Политика и управление на околната среда

Главни цели:

– изменение на климата: стабилизиране на съдържанието на парникови газове в атмосферата на равнище, при което глобалното затопляне да не надхвърли 2 °C;

– води: допринасяне за повишаване на качеството на водите. Тази цел се осъществява чрез разработване на икономически ефективни мерки за постигане на добро екологично състояние, с оглед разработването на планове за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО (Рамковата директива за водите);

– въздух: постигане на нива на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и опасност за човешкото здраве и околната среда;

– почви: опазване и осигуряване на устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, предотвратяване на опасностите за почвите, смекчаване на тяхното въздействие и възстановяване на влошени почви;

– градска околна среда: допринасяне за подобряване на екологичното състояние на урбанизираните райони в Европа;

– шум: допринасяне за разработване и прилагане на политика относно шума в околната среда;

– химикали: подобряване до 2020 г. на опазването на околната среда и здравето от рисковете, причинени от използването на химикали, чрез прилагане на законодателството относно химикалите. По-специално това са Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Тематичната стратегия за устойчиво използване на пестициди;

– околна среда и здраве: развиване на информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването (План за действие в областта на околната среда и здравеопазването);

– природни ресурси и отпадъци: разработване и изпълнение на политики, предназначени за осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и отпадъците; подобряване на екологичните показатели на продуктите, на моделите за устойчиво развито производство и потребление; предотвратяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците. Допринасяне за ефективното прилагане на Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците;

– гори: осигуряване, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на конкретна и всеобхватна основа за обмен на информация. Тя е необходима при определяне на политиката относно горите във връзка с изменението на климата (въздействие върху горските екосистеми, ефекти на смекчаване и заместване), биологичното разнообразие (базова информация и защитени горски зони), горските пожари, състоянието и защитните функции на горите (вода, почва и инфраструктура), както и допринасяне за опазване на горите от пожари; – нововъведения: допринасяне за развиването и нагледното прилагане на подходи за иновативна политика, технологии, методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на екологичните технологии (ЕТАР);

– стратегически подходи: насърчаване на ефективното изпълнение и прилагане на законодателството на Съюза в областта на околната среда и подобряване на базата от знания за политиката в областта на околната среда; подобряване на екологичните показатели на МСП.

Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи;

III. LIFE+ Информация и комуникации

Главна цел: Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, включително мерки за предотвратяване на горски пожари; и осигуряване на подкрепа за придружаващи мерки, като предоставяне на информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и обучения, включително обучения по предотвратяване на горски пожари.

Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи.

Международен конкурс за есе за млади хора 2013

Краен срок: 30 юни 2013 г. Конкурсът се организира от Фондация Го и ЮНЕСКО. Имате ли желание да споделите своите идеи и да изразите своите виждания на тема „Способността на културата да създаде по-добро бъдеще“? Ако искаме да построим свят, в който да живеем в мир, ние трябва да зачитаме и уважаваме културата на другия. С кои аспекти от културата на вашата страна или регион се гордеете и как е възможно младите хора да ги използват, за да създадат едно по-добро бъдеще? Каним ви да изпратите  есе в обем до 700 думи, което вие сте написали и не е публикувано преди това, напечатано на английски, френски, испански или немски език или в обем до 1600 думи на японски език. Спечелилите ще получат парична награда и пътуване до Япония!

CNN Heroes 2013: Номинирайте вашия герой!

Краен срок: 31 август 2013 г. Ако познавате човек, който работи, за да промени света, можете да го номинирате, за да го превърнете в герой на CNN. Номинираните трябва да са на най-малко на 13-годишна възраст към 1 септември 2012-а и част от дейността на кандидата трябва да се е реализирала на 1 септември 2012 г. или да са текущи.

Награда от 2 милиона евро за пробив в технологиите в областта на ваксините

Краен срок: 3 септември 2013 г. Конкурсът е за разработване на новаторска алтернатива на съществуващите технологии, свързани с хладилната верига за съхранение и транспортиране на ваксини. Могат да участват всички, законно установени в страна от ЕС или в страна, асоциирана към Седма рамкова програма за научни изследвания.

Конкурс за финансиране на за превод на българска художествена литература 

Краен срок: 4 септември 2013 г. Програмата дава подкрепа за еднократни проекти за превод на българска художествена литература.

Покана за участие PF – Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО”

Краен срок: текущо до 27 декември 2013 г. Главната цел на Фонд „Партньорство” е установяване на нови или укрепване на съществуващи парнтьорства между швейцарски и български институции и организации, насочени към извличане на полза за българските партньори от постиженията на швейцарската страна в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието. Фонд “Партньорство” няма секторни или регионални ограничения за типа и вида на възможните предизвикателства на развитието, които могат да бъдат предмет на проекта. В общия случай това могат да бъдат социални (здравни и образователни), културни, екологични, общински (обществени услуги), общностни и свързани с изграждане на демокрацията предизвикателства/услуги. Проектите, които ще получат подкрепа по схемата за безвъзмездна финансова помощ, се предвижда:

– да осигурят по-ефикасни и ефективни отговори на едно или повече предизвикателства на развитието на местно, регионално или национално ниво, като постигнат това със съдействие от швейцарска партньорска организация чрез трансфер на ноу-хау, методологии и евентуално оборудване;

– да подпомогнат и ускорят решаването на предизвикателства на развитието пред българските партньорски институции в условията на техния конкретен проект;

– да подобрят устойчивостта на решенията на предизвикателствата пред развитието, към които подкрепата на партньорството.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани в България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други специфични нормативни актове: сдружения, фондации, читалища, мрежи, федерации, мозъчни тръстове, образователни институции, културни институции, териториални администрации (областни, общински и по населени места), национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации.

Швейцарският принос към допустимите проекти се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ в следните граници:

– минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 10 000 швейцарски франка;

– максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 100 000 швейцарски франка. Изключение се прави за максимум три проекта, които могат да получат до 250 000 швейцарски франка.

Продължителността на проектите е до 36 месеца. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи НПО и на 85% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи публични институции. Остатъкът от минимум 10%/15% от общия размер на допустимите разходи по проекта следва да бъде осигурен от кандидата за сметка на собствени средства или чрез финансов принос на трети страни. Партньорството на български институции и организации с швейцарски партньорски структури е фокусът на схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство”. Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите.

Покана за представяне на предложения – EACEA/31/12 – МЕДИЯ 2007 – Развитие, разпространение, популяризиране и обучение – Подкрепа за развитието на продуцентски проекти – Игрално, документално и анимационно кино – Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап

Краен срок: 23 ноември 2012 г. и 12 април 2013 г. Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е между 10 000 евро и 60 000 евро, освен за пълнометражни анимационни филми за прожекция в киносалони, за които максималната сума е 80 000 евро. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % за проекти, представящи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие). Максималната финансова помощ, която може да бъде предоставена за пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2-ри етап, е между 70 000 EUR и 190 000 евро. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента.

21 Международно биенале на хумора и сатирата – Габрово 2013

Краен срок: 1 март 2013 г.

21 Международно биенале на хумора и сатирата е конкурс за съвременни хумористични и сатирични творби в следните раздели:

– Карикатура

– Графика и рисунка

– Живопис

– Скулптура

– Плакат

– Фотография

Условията за участие и Формуляра можете да намерите на сайта на Дома на хумора и сатирата – Габрово (виж линка по-горе).

Созополски семинари по творческо писане (23 – 26 май 2013)

Краен срок: 15 март 2013 г., 24:00 ч. Фондация „Елизабет Костова” обявява конкурс за участие в шестото издание на Созополските семинари по творческо писане през 2013 г. Програмата на семинара включва интензивни уъркшопове, неформални кръгли маси, лекции и литературни четения. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящите страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. Ще бъдат одобрени общо десет участници. Всички одобрени за участие писатели ще получат стипендии, които покриват такса-участие, настаняване, храна и пътни разходи. За да кандидатствате е необходимо да попълните онлайн формуляр за кандидатстване , като приложите следните задължителни материали на български език: биография (до 300 думи), мотивационно писмо (до 1 стр.) и откъс от авторски художествен текст (откъс от роман или разказ/и; минимум 10, максимум 20 печатни страници; шрифт Times New Roman, 1 800 знака на страница, с интервалите). Всеки файл, както и всяка страница от приложения откъс, трябва да носят името на автора и заглавието на текста. Необходимо е също така Вашият препоръчител да изпрати една препоръка до Симона Илиева, координатор на фондация „Елизабет Костова”, на имейл: silieva@ekf.bg. Ще бъдат разглеждани единствено кандидатури, изпратени чрез онлайн системата за кандидатстване.

Конкурс за поезия 2013 „Белоцветните вишни”

Краен срок: 27 март 2013 г. Сдружение „Вишнев Цвят” – Казанлък организира Конкурс за поезия 2013 „Белоцветните вишни”. Конкурсът е явен, на тема „Белоцветните вишни”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина, при условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението е на български език. Творбата, изпратена на e-mail: p.zviat2009@abv.bg не по-късно от 27.03.2013 г., трябва да бъде придружена от следните данни за участника: имена, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail за връзка. Стихотворенията ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, а резултатите ще бъдат обявени на 26 април 2013 г., по време на Празниците на Цъфналите вишни, Казанлък 2013 г. и ще бъдат връчвани в Общинска библиотека „Искра” – гр. Казанлък. Награди: Първа – 150 лв. , Втора награда – 100 лв. , Трета награда – 70 лв. и три поощрителни предметни награди. Повече информация можете да получите на посочения e-mail адрес: p.zviat2009@abv.bg или на телефон 0899425503

Покана за представяне на предложения – EACEA/32/12 – МЕДИЯ 2007 – Развитие, разпространение, популяризиране и обучение – Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби

Краен срок: 12 април 2013 г. Максималната финансова помощ, която може да се предостави, е между 10 000 евро и 150 000 евро. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % – за проекти, представляващи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).

Фасада, видеофестивал, Пловдив, 11-15 септември 2013

Краен срок: 30 април 2013 г. Медия и видео артисти от цял свят са поканени да изпратят видеоклипове за четвърто издание на Фасада Видео Фестивал, който ще се проведе в Пловдив между 11 и 15 септември 2013 г. Фасада Видео Фестивал е годишна видео арт изложба, където видеоклипове се проектират върху стените на сгради както в стария град на Пловдив, така и в кварталите. Фасада Видео Фестивал цели създаване на интерфейс между зрители и творци, между визуалните изкуства и града. Няма ограничения, свързани с темата.

Фотоконкурс „Сила за живот“

Краен срок: 1 май 2013 г. Ето едно фотографско предизвикателство – снимай силата за живот! Изпрати твоя снимка до 1 май 2013 г. и тя може да стане част от фотоизложба по време на Музикален фестивал за талантливи хора в неравностойно положение.

VI КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

Краен срок: 1 май 2013 г. Конкурсът се обявява за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и в направление „Изкуства” в детските градини. Цел: стимулиране и популяризиране на добри практики и съвременни форми на извънкласна и извънучилищна дейности с ученици и с деца в детските градини в направление „Изкуства”.

Конкурс за проектни предложения – EACEA/33/12 – МЕДИА 2007 – Развитие, разпространение, промоция и обучение – Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби

Краен срок: 10 декември 2012 г. или 3 юни 2013 г. Финансовата подкрепа, която може да бъде отпусната, е под формата на субсидия. Максималната й стойност е 500 000 евро на творба за проекти от областта на игралното кино и анимацията и 300 000 евро на творба за проекти от областта на документалистиката. Отпуснатата финансова помощ не може да надвишава 12,5 % от допустивите разходи, представени от продуцента, за игрални и анимационни филми и 20 % от допустимите разходи за документални филми.

ComiX4: Европейска награда за най-добри непубликувани авторски комикси от творци мигранти

Краен срок: 30 юни 2013 г. Наградите за равнопоставеност ComiX4: Европейска награда за най-добри непубликувани авторски комикси от творци мигранти имат 3 категории: Борба срещу расизма, Истории за миграция и Стереотипи. Наградата може да бъде спечелена от граждани на всяка една от 27-те страни – членки на ЕС. За да можете да я спечелите трябва:

– Да сте мигрант или с „мигрантски произход” (да живеете постоянно в страна, която не е ваша родина И/ИЛИ да имате поне един родител, който живее постоянно в страна, която не е негова родина (на родителя).

– Да живеете постоянно в една от 27-те страни – членки на ЕС.

Всеки комикс трябва да е максимум 6 страници.

Всяка страница на комикс трябва да е максимум 3MB.

Приемат се само JPG файлове.

Покана за представяне на предложения – EACEA/21/12 – МЕДИА 2007 – Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми – „Избирателна система за подпомагане“ 2013 г.

Краен срок: 1 април 2013 г. и 1 юли 2013 г. Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на безвъзмездни средства. Финансовото участие не може да надхвърля 50 % от допустимите разходи. Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 евро за филм и за страна.

Национален младежки конкурс за есе „Моята родина и моето бъдеще”

Краен срок: 14 септември 2013 г. НЧ „Родина 1860” Стара Загора, Клуб „Млад писател”, вестник „TEEN’S PAPER”, Общинска библиотека „Родина” със съдействието на Община Стара Загора организират Национален младежки конкурс за есе „Моята родина и моето бъдеще”.

Конкурсът е в две възрастови групи:

Първа група – до 13 години.

Втора група – до 18 години.

Есетата ще бъдат приемани на e-mail: teen_stzagora@abv.bg

до 14 септември 2013 година.

Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури. И в двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби. Организаторите ще раздадат и поощрителни награди. Награждаването ще бъде в навечерието на празника на Стара Загора – 5 октомври, 2013 година.

Международен конкурс за есе за млади хора 2013 „Силата на културата за по-добро бъдеще“

Краен срок: 30 юни 2013 г. За да се изгради един мирен свят, ние трябва да признаем и уважаваме взаимно културите си. С кои аспекти на културата във вашата страна или регион се гордеете, и как могат младите хора най-добре да се възползват от тях, за да създадат едно по-добро бъдеще? Представете есе (700 думи или по-малко), оригинално и непубликувано, написано на машина или отпечатано на английски, френски, испански или немски или 1600 знака или по-малко за японски език. Първите победители ще получи парична награда и пътуване до Япония!

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

Краен срок: 30 юни 2015 г.

Приоритетни области за финансиране на проектите за градско развитие:

– осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност;

– подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез изграждане на нова или възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура, което може да включва всички допустими индикативни дейности по Приоритетна ос 1 на ОПРР, индустриални зони, бизнес, търговски и развлекателни центрове, спортни съоръжения;

– устойчиви градски транспортни системи чрез модернизация и развитие на мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и свързаната инфраструктура, включително системи за управление на трафика, паркинги и др. съоръжения за подобряване на транспортните системи;

– организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата.

Млад европеец на годината 2013

Краен срок: 1 септември Всяка година фондация „Хайнц-Шварцкопф-Млада Европа“ в сътрудничество с Европейския младежки парламент връчва наградата „Млад европеец на годината“. За нея могат да бъдат номинирани млади хора на възраст между 18 и 26 години, които са допринесли за европейската интеграцията и общуване . Фондацията връчва също стипендии за пътувания с образователна и научна цел.

ERC Proof of Concept Grant – Тест на концепцията

Краен срок: 3 октомври 2013 г. Целта на поканата е да подпомогне спечелилите финансиране от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) да докажат концепцията и да представят стратегия за защита на правата на интелектуална собственост и развитие на идеи, идващи от финансиранe от ERC.

Награда за жени новатори 2014

Срокове: 15 април – 15 октомври 2013 г. Конкурсът ще отличи приноса на жените изследователи към предприемачеството и иновациите. Могат да кандидатстват жени, постоянно пребиваващи в страните от ЕС или в страни, асоциирани към Седмата рамкова програма.

Грантове за превод на финландска литература

Краен срок: 1 април и 1 ноември Всяка година на Консултативният комитет на Информационния център за финландска литература предоставя подкрепа за:

– превод на финландско-, финландско-шведско- и саами-езична литература на други езици;

– превод на художествена и нехудожествена литература на финландски;

– превод на академични публикации и нехудожествена литература на шведски.

Ще бъдат предоставени 500 000 евро за превод и отпечатване на повече от 300 различни проекта.

Могат да кандидатстват чужди и финландски издатели.

В допълнение към това се предоставят награди и пътни грантове за преводачи от чужбина.

Стипендии за магистратура в Германия срещу 3 години работа в България след завършването

Краен срок: 1 ноември Германската фондация „Мумерт” търси кадърни и амбициозни млади българи с управленски потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 евро на месец в продължение на две години и половина до получаване на магистърска степен. Кандидатите трябва да са последна година на бакалавърска степен в специалности от областта на туризма, икономическите, инженерните и естествените науки. Те трябва да имат висок успех и да владеят немски и английски език. Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички кандидати подписват договор, съгласно който се задължават след завършване на магистърската си степен в Германия да работят в България поне 3 години.

IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една академична година)

Краен срок: ежегодно до 15 януари

Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти, които

– работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на филмопроизводството, писане на проза/пиеси;

– са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в съвременното общество;

– демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в избраната професия.

www.theihs.org/subcategory.php/15.html

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи

Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

Конкурс за стипендии за изследователи

Краен срок: 1 октомври/1 март Германската фондация „Даймлер-Бенц Щифтунг“ обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.

Петмесечен стаж в Комитета на регионите

Краен срок: 16 февруари и на 16 септември. Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера. Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на университетските степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния сектор, които имат университетска степен или еквивалентна диплома, или са извършвали поне за три години консултантска работа. Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират въз основа на квалификациите им и на географско разпределение.

Assembly of European Regions – стажове за студенти

Краен срок: текущ

Стажовете са от 3 до 6 месеца.

Няма определен формуляр.

При интерес изпратете писмо и CV на адрес:

Estelle Delangle

Assembly of European Regions

6, Rue Oberlin

F-67000 Strasbourg

Tel. : +33-(0)3-88.22.74.38

Fax : +33-(0)3-69.20.13.18

e.delangle@a-e-r.org

Стаж в Световна банка

Краен срок: ежегодно – 31 януари и 31 октомври

Кандидатства се онлайн.

Европейски център за права на ромите – Будапеща: стаж

Краен срок: текущ

Предлагат се стажове за срок от 6 седмици до 6 месеца на роми с добро владеене на английски език.

UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize

Краен срок: 31 октомври всяка година

Тази награда всяка година отличава личност, организация или институция, допринесла за свободата на пресата по света.

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“

Краен срок: 10 декември. Фондация „Еврика” със съдействието на редакцията на вестник „Фермер-новият“ организират ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата. Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет. 2. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“

Краен срок: 10 декември Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата. Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“

Краен срок: 15 декември. Фондация „Еврика” съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България, агенция „В Комуникация” и списание „Мениджър” организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“. Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си. Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във фондация „Еврика” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Глобален фонд за децата

Краен срок: текущ. Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които:

– са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно);

– служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, роми, от рискови групи и др.);

– ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;

– признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;

– техни преки бенефициенти са деца и млади хора;

– имат отлично ръководство и визия;

– със солидни системи за управление – електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;

– реализирали са ефективни програми.

Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д.

Като първа крачка се кандидатства онлайн на адрес:

letter of inquiry

Ако вашата организация отговаря на приоритетите на ГФД и на критериите за подбор, процесът ще продължи с представяне на пълно проектопредложение.

Mama Cash

Краен срок: текущ. Mama Cash е женска организация, която подкрепя иновативни проекти на жени за жени по целия свят. Кандидатите следва: да са иновативни, да имат ограничен достъп до финансиране, да подкрепят предимно позитивни промени в полза на жените в областта на правото, политиките и практиките, да са организации на жени. Финансирането е в размер на 500 – 20 000 евро.

Стаж при европейския омбудсман

Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно. Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете продължат 4 месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите трябва да се завършили право и да имат познания по Европейско право. Те трябва да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат добри познания по втори. Тъй като работните езици на Европейския омбудсман са английски и френски, владеенето им е основно изискване. Стажантите получават стипендия и финансова помощ за наем на жилище. Европейският омбудсман възстановява и разходите за транспорт за влак или самолет, но резервациите за билети трябва да бъдат одобрени предварително от институцията. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване, автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична карта, както и декларация за финансово състояние. Документите се изпращат до 30 април, за стажовете, които започват на 1 септември или 31 август, за стажовете, които започват на 1 януари.

Европейската агенция за основните права набира стажанти

Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно. Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в съюза. Бъдещите стажанти трябва да имат завършено университетско образование към датата на кандидатстване. Изисква се също много добро владеене на поне два от официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.

Black Sea Trust for Regional Cooperation

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Краен срок: текущ

Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия.

Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:

– гражданско участие;

– трансгранично сътрудничество;

– сътрудничество изток – изток>.

Средно проектите се финансират с 18 000 щ.д. и са с продължителност до 12 месеца.

Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения

Краен срок: 31 януари ежегодно. Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние. Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ. Изисквания за участие в конкурса:

– да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище

– да имате отличен успех

– да участвате активно в живота на училището и на общността

– да можете да докажете финансови затруднения

Документи за участие в конкурса:

– Попълнената апликационна форма

– Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).

– Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас, подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.

– Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.

– Две препоръки.

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи

Краен срок: 1 март и 1 октомври ежегодно. Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Краен срок: 1 август ежегодно

Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансиран проекти на съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности като хомосексуалисти, транссексуални, местни жители на колонии и други различни общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните изкуства и медиите. Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия, аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.

Грантове за пътуване на Schwarzkopf Foundation

Краен срок: 15 март и 1 септември. Фондация Schwarzkopf предлага туристически грантове на млади хора, които желаят да разследват политически и културни събития в съседните европейски страни. Има два вида безвъзмездни средства: класически пътни субсидии и InterRail Global Pass. Класически безвъзмездни средства за пътуване: за немски граждани или европейци на възраст между 18 и 26 години, които планират проучвателно пътуване до Германия, до 550 евро. InterRail Global Pass: за европейци на възраст между 17 и 25 години, които са живели постоянно в ЕС, GUS или Турция, InterRail Global Pass за 30 европейски страни, включително Турция, до 422 евро.

 

 

Теми: Фондове