Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Всички възможности за проекти и програми с финансиране от европейски и държавни институции за есен / зима2012

европа, картаИнформацията е събрана на едно място специално за GlobusNews.Net

Покана за участие CSP – Тематичен Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Краен срок: 16 ноември 2012 г.; 17:00 българско време

Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ подкрепя проекти на организации на гражданското общество (ОГО) / неправителствени организации (НПО), чиято основна дейност попада в една от двете фокусни тематични области на ТФ ФРУГО – предоставяне на социални услуги и преодоляване на екологични проблеми. Проектите следва да допринасят за постигане на една или повече от следните цели:

– Развитие на капацитета на ОГО/НПО за постигане на техните цели и изпълнение на техните дейности, чрез предоставяне на висококачествени услуги, с приоритет към необлагодетелстваните райони на страната;

– Развитие на способността на организациите и техните мрежи да общуват с гражданите и да мобилизират гражданска подкрепа;

– Подобряване на законовата и финансовата рамка, включително по отношение на публичното финансиране, за организирани дейности на гражданското общество;

– Активизиране участието на гражданите във вземането на обществени решения и в процесите на разработване на политики на централно и общинско равнище (процеси на застъпничество и активно участие и т. н.);

– Развитие капацитета на ОГО/НПО да съблюдават спазването на политическия контекст от публичните институции.

Допустими кандидати са НПО, учредени и регистрирани в Р. България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), читалища, Българския червен кръст и сходни на него юридически лица с нестопанска цел, които са независими от правителството, публичните власти (местни и национални), политически партии и търговски дружества.

Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ подкрепя две групи проекти:

– Малки проекти: от 10 000 до 50 000 швейцарски франка и продължителност до 24 месеца;

– Големи проекти: от 50 001 до 250 000 швейцарски франка и продължителност до 36 месеца.

Бюджетът на проектите следва да бъде представен в български лева (лв.). Допустимите кандидати могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер до 90 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Остатъкът от минимум 10 % от общия размер на допустимите разходи следва да бъде осигурен от кандидата под формата на собствено участие (съфинансиране) със собствени средства или като финансово участие на трети страни (под формата на публично или частно финансиране, предоставено от трети страни).

Приносът в натура не се признава за съфинансиране по схемата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за големи проекти не може да надхвърля 120 % от годишния размер на приходите на кандидатстващата НПО за период, равен по продължителност на срока за изпълнение на проекта и считан от момента на кандидатстване назад. Новоучредени организации (регистрирани преди по-малко от една година преди датата на обявяване на поканата за кандидатстване) могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ само за финансиране за малки проекти.

Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ насърчава (но не поставя като задължително изискване) участието на партньори – швейцарски или български НПО, с оглед укрепване на сътрудничеството за постигане на общи цели.

 

Покана за участие PF – Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО”

Краен срок: текущо до 27 декември 2013 г.

Главната цел на Фонд „Партньорство” е установяване на нови или укрепване на съществуващи парнтьорства между швейцарски и български институции и организации, насочени към извличане на полза за българските партньори от постиженията на швейцарската страна в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието.

Фонд “Партньорство” няма секторни или регионални ограничения за типа и вида на възможните предизвикателства на развитието, които могат да бъдат предмет на проекта. В общия случай това могат да бъдат социални (здравни и образователни), културни, екологични, общински (обществени услуги), общностни и свързани с изграждане на демокрацията предизвикателства/услуги.

Проектите, които ще получат подкрепа по схемата за безвъзмездна финансова помощ, се предвижда:

– да осигурят по-ефикасни и ефективни отговори на едно или повече предизвикателства на развитието на местно, регионално или национално ниво, като постигнат това със съдействие от швейцарска партньорска организация чрез трансфер на ноу-хау, методологии и евентуално оборудване;

– да подпомогнат и ускорят решаването на предизвикателства на развитието пред българските партньорски институции в условията на техния конкретен проект;

– да подобрят устойчивостта на решенията на предизвикателствата пред развитието, към които подкрепата на партньорството.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани в България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други специфични нормативни актове: сдружения, фондации, читалища, мрежи, федерации, мозъчни тръстове, образователни институции, културни институции, териториални администрации (областни, общински и по населени места), национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации.

Швейцарският принос към допустимите проекти се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ в следните граници:

– минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 10 000 швейцарски франка;

– максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 100 000 швейцарски франка. Изключение се прави за максимум три проекта, които могат да получат до 250 000 швейцарски франка.

Продължителността на проектите е до 36 месеца.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи НПО и на 85% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи публични институции. Остатъкът от минимум 10%/15% от общия размер на допустимите разходи по проекта следва да бъде осигурен от кандидата за сметка на собствени средства или чрез финансов принос на трети страни.

Партньорството на български институции и организации с швейцарски партньорски структури е фокусът на схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство”. Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите.

 

Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3 – Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи

Краен срок: 10 октомври 2012 г.

Проектните предложения следва да бъдат насочени към организиране и провеждане на конкретни доброволчески инициативи, независимо от темата им, с активното участие на млади хора. Необходимо е инициативите да бъдат видими и значими за местната общност, както и да привличат голям брой други млади хора, които също да се включат в тях.

Проектите следва да бъдат планирани с продължителност 6 месеца и могат да бъдат реализирани в периода януари 2013 – август 2013 г. по преценка на кандидатстващата организация.

Максималното допустимо финансиране от страна на НЦЕМПИ е в размер на 8 000 лева (осем хиляди лева) за отделно проектно предложение.

 

Конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България 2012 г.

Краен срок: 31 октомври 2012 г.

Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявиха конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2012 г.- Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.

Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица.

 

Конкурс за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град“

Краен срок: 19 октомври 2012 г.

Инициативата се провежда под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ).

Първата фаза на конкурса се реализира на регионално ниво. Участниците са разделени в две възрастови групи:

– от 6 до 10 години

– от 11 до 12 години.

Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, нито техния формат. Задължително изискване е те да са свързани с темата на конкурса.

 

Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

 

Покана за представяне на предложения – EACEA/30/12 – Програма „Жан Моне“, ключова дейност 3 – Подкрепа за европейски сдружения, работещи на европейско равнище в областта на образованието, обучението и европейската интеграция – Годишни оперативни безвъзмездни средства за 2013 година

Краен срок: 15 ноември 2012 г.

До участие се допускат европейски сдружения в областта на образованието и обучението, със следните дейности:

– теми на европейската интеграция и/или

– преследващи цели в областта на европейската политика на образование и обучение.

 

Покана за представяне на предложения – Програма „Култура“ (2007-2013 г.) – Изпълнение на дейностите по програмата: проекти за многогодишно сътрудничество; мерки за сътрудничество; специални дейности (трети страни); и подкрепа на органи, действащи на европейско равнище в областта на културата

Краен срок: Различен за различните направления

Настоящата покана включва следните направления на програма „Култура“:

1. Подкрепа на проекти за културно сътрудничество

Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество (от три до пет години)

Направление 1.2.1: Проекти за сътрудничество (до 24 месеца)

Направление 1.3.5: Специални действия за сътрудничестро с трети страни (до 24 месеца)

2. Проекти за превод на литература (до 24 месеца) (направление 1.2.2)

3. Подкрепа за европейски културни фестивали (проекти с продължителност до 12 месеца) (направление 1.3.6)

4. Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата (направление 2) (безвъзмездни средства за оперативни разходи с продължителност 12 месеца)

5. Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната политика (до 24 месеца) (направление 3.2)

Програмата е насочена за участие към всички категории културни дейци, при условие че организациите упражняват нестопански културни дейности.

 

Грантове от Jobs Knowledge Platform, World Bank

Краен срок: 15 декември 2012 г.

Платформата „Работни места на знанието” се управлява от Световната банка в сътрудничество с партньорски организации, специализирани в икономически изследвания и международното развитие. Платформата има за цел да се споделят идеи и да се изгради взаимодействие между различните подходи, сектори и дисциплини и да се създаде една общност на предизвикателства и решения на обмен. Друга цел на JPK е да информира за важни политически дебати.

Платформата кани неправителствени организации, международни организации, тинк-танкове, тръстове, академичните среди, гражданското общество, както и други ключови заинтересовани страни да кандидатстват за следните награди:

1. Most Promising Approach Award

2. Most Recommended Award (based on the number and ranking of online user reviews)

3. Best in Addressing Political Economy and Implementation Challenges Award

Всяка категория ще има един победител, за да получи награда от 5 000 щ.д.

 

Конкурс Travel Video 2012

Краен срок: 31 октомври 2012 г.

За да участвате в конкурса, трябва да сте на 18+ и да създадете кратък филм (не повече от 5 минути) и да разкажете защо искате да учите или пътувате в чужбина. Ако вече учите в чужбина, филмът може да бъде за всяко пътуване бихте искали да предприемете. Голямата награда е бъде 4000 щ.д.

 

Приемат се проекти на млади безработни: Конкурс „Неслужител на годината”

Краен срок: 14 октомври 2012 г.

Фондация UNHATE на United Colors of Benetton очаква предложения за проекти за създаване на художествени произведения или инициативи в търговския или индустриалния сектор, показващи подкрепа за мисията на UNHATE. Предложените проекти трябва да са или за създаване на произведение на изкуството, или за създаване на икономическа дейност с цел печалба или с нестопанска цел, със социално въздействие, което е в съответствие с основните ценности на Фондация UNHATE.

Могат да кандидатстват с проектите си безработни млади хора на възраст между 18 и 30 години.

Награда: 100 победители ще получат по 5000 евро, за да реализират своите проектни предложения.

 

Програма за малки грантове на Фондация Лале

Краен срок: текущ

Програмата за малки грантове е отворена за неправителствени организации и е основно насочена към местни организации, работещи в малките населени места. Целта на програмата е да насърчи участието на хората от местната общност в инициативи и дейности, свързани с:

– решаване на конкретни социални проблеми;

– подобряване на условията на живот;

– улесняване на достъпа до информация и обслужване;

– предоставяне на подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения;

– повишаване на социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми (общуване, развитие, достъп до качествено образование, възможности на пазара на труда и др.);

– преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи за взаимопомощ, самопомощ и солидарност между поколенията;

– организиране на традиционни за общността събития, културни дейности, традиции, занаяти и обичаи, които са съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда или разрешаването на проблеми на местната общност;

– въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа чрез предоставяне на социални услуги в общността.

Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева.

За подробна информация, формуляр и насоки за кандидатстване вижте сайта на Фондация Лале.

 

Участвайте в проекти на ЕДС

Краен срок: текущ

Националният център за младежка информация и международна младежка мобилност (НЦМИМММ) информира българските младежи, че могат да участват в Европейската доброволческа служба (ЕДС, известна още като EVS-European Voluntary Service) – инициатива на Европейската комисия, която дава възможност на момичета и момчета на възраст между 18 и 30 години да положат доброволен труд в една от страните-членки на Европейския съюз (или извън него) в повечето случаи за период от 6 до 12 месеца, работейки към социални, екологични и други, различни по тематика младежки проекти в акредитирани от Европейската комисия организации.

Чрез помощта, която доброволците оказват в избраната от тях организация-домакин, и практическия опит, придобит на място, младите хора преминават през така нареченото неформално образование, чиято основна идея е да се научи нещо ново и полезно извън академичната среда като се направи и преживее, което, от своя страна, носи лично удовлетворение и увереност на младите хора. Целта на ЕДС е младите хора да придобият практически опит в интересуваща ги сфера и завръщайки се в родната си страна да приложат наученото. Европейската доброволческа служба е предизвикателство и дава ценен шанс за изява на всички младежи, които искат да опознаят както своите скрити заложби, така и истинското, ежедневно лице на Европа – Европа на нейните разнородни граждани и пъстра култура.

С финансиране от Европейската комисия, Програмата покрива разходите по престоя на доброволеца, застраховка и 90% от стойността на пътуването до и от посрещащата държава.

Всеки желаещ младеж може да подаде кандидатура към НЦМИМММ, попълвайки формуляра за кандидатстване. Няма конкретен краен срок за кандидатстване-кандидатурите се приемат текущо, но всеки кандидат следва да има предвид, че процедурата по кандидатстване и отпускане на финансиране може да отнеме до 5-6 месеца.

 

Грант за превод на литература на Гьоте-институт

Краен срок: Текущ

Само не-германски издателства имат право да кандидатстват за безвъзмездна помощ за превод.

Гьоте-институт покрива част от разходите по превода на издателя, платими при публикуването на преведената работа. Не се предвижда Гьоте-институт да финансира всички разходи по превода или разходите за печат или редакционни.

Приоритет се дава на работи в следните тематични области:

– Демокрация, върховенство на закона и гражданско общество

– Текущи регионални и глобални въпроси

– Културното измерение на европейската интеграция

– Съвременна германската история

– Изключителни произведения на съвременната немска литература

Както и на:

– Класическа немска литература

– Съвременна драма

– Качествена литература за деца и младежи

 

Грантове на National Geographic за млади изследователи

Краен срок: текущ

Грантовете на National Geographic за млади изследователи предлагат възможност за лица на възраст от 18 до 25 за проучване, консервация и изследване, свързани с проекти, съобразени със съществуващите програми на National Geographic.

Финансовата подкрепа варира между 2000 щ.д. и 5 000 щ.д.

 

Подкрепа за малки проекти за борба с бедността и социалното изключване

Краен срок: текущ

Белгийската асоциация GIVE EUR-HOPE (GEH) има за цел да предостави специфична подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалното изключване в държавите-членки на ЕС. Искания за подкрепа могат да се подават по всяко време от отделни лица или неправителствени организации, работещи на място.

GIVE EUR-HOPE ще се предостави подкрепа изключително в полза на хора и семейства, които са в несигурно положение в следните области:

1. Изграждане или реновиране на жилища и социални и дневни центрове или съоръжения;

2. Създаване на основни здравни заведения (диспансери в по-слабо развитите райони, медицински сестри / улични медицински сестри);

3. Обучение на хората като граждани чрез информиране за техните права, както и да придобиване на уменията, необходими за упражняване на тези права (грамотност, езикови курсове);

4. Инициативи в социално-културната сфера, предназначени да благоприятстват обмена на знания, включително това чрез художествено изразяване;

5. Създаване или подкрепа за професионални мрежи за развитие и професионално обучение.

GIVE EUR-HOPE дава приоритет на малките и средни асоциации и неправителствени организации, които са активни на терена и е по-малко вероятно да получат публична или частна институционална подкрепа.

 

Инициатива за психично здраве

Краен срок: текущ

Инициатива за психично здраве е част от Програма за обществено здраве на „Отворено общество“. Предоставя безвъзмездна помощ за проекти, които стимулират реформата на здравната система, социалното подпомагане, образованието и на политиките за заетост. Инициативата също така осигурява техническа помощ и обучение на своите стипендианти.

Инициативата за психично здраве се осигурява финансиране на неправителствени организации в Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз, или на организации, базирани в други страни, които да насочат дейностите си в този регион.

Глобален фонд „Наказателно правосъдие”

Краен срок: текущ

Глобалният фонд „Наказателно правосъдие” осигурява подкрепа за национални кампании, които комбинират мониторинг, правна защита и застъпничество, за да катализират нови политически дебати. Фондът също така поддържа връзки между националните усилия и международните и регионални партньори, да развиват центрове на експертиза, обмен на добри практики, и изучаване на причините за неуспех. провали. Приоритет се дава на проекти в страни, където има влошаване на условията на задържане и доказателства за на всепроникваща дискриминация в рамките на системата.

Сумата на безвъзмездната помощ е по договаряне и зависи от предвидените дейности в проектното предложение.

 

Фонд „Права на човека”

Краен срок: текущ

Фондът подкрепя организации от Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз и Монголия, свързани със защита на човешките. Фондът предоставя както институционална подкрепа, така и подкрепа за проекти.

 

Грантове за студенти

Краен срок: 1-во число от всеки месец

Финансовата помощ е в размер от 1000 евро и е безвъзмездна. Средствата се използват за покриване на таксата за обучение, материалите, пътните разходи, наема, сметките и други.

Могат да кандидатстват студенти от цял свят, които учат във висше учебно заведение (колеж, университет, бизнес училище или други). Желаещите трябва да попълнят онлайн формуляр и да платят такса в размер от 2.5 евро.

 

Български дарителски форум и Фондация „Помощ за благотворителността в България“обявяват конкурс домакини на ПЪТУВАЩАТА ФОТОИЗЛОЖБА „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ОБЕКТИВА“ – 2012

Краен срок: Текущ, 1 август – 26 октомври 2012 г.

Търсим домакини, които могат да осигурят адекватно изложбено пространство и организират съпътстваща програма. Целта е популяризиране на благотворителността, дарителите, организациите и дарителските каузи.

 

Награда на Черноморски НПО за насърчаване на регионалното сътрудничество в района на Черно море

Краен срок: 28 септември 2012 г.

Могат да бъдат номинирани НПО, регистрирани в по-широкия регион на Черно море (Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Руската федерация, Турция, Украйна).

Номинираните организации следва да работят по инициативи (а) с участието на представители от или въздействащи върху повече страни в региона. Кандидатите трябва да имат доказан опит на добри практики в работата си и в изпълнението на организационната мисия (прозрачност, автономия и др.)

 

Национална програма за младежта 2011 – 2015: Подпрограма 3 – Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи

Краен срок: 10 октомври 2012 г.

Проектните предложения следва да бъдат насочени към организиране и провеждане на конкретни доброволчески инициативи, независимо от темата им, с активното участие на млади хора. Необходимо е инициативите да бъдат видими и значими за местната общност, както и да привличат голям брой други млади хора, които също да се включат в тях.

Проектите следва да бъдат планирани с продължителност 6 месеца и могат да бъдат реализирани в периода януари 2013 – август 2013 г. по преценка на кандидатстващата организация.

Максималното допустимо финансиране от страна на НЦЕМПИ е в размер на 8 000 лева (осем хиляди лева) за отделно проектно предложение.

 

Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ)

Краен срок: 10 октомври 2012 г.

Стратегическата цел на подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ), е свързана с развитието и утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора, на базата на съществуващ опит и практики.

– Повишаване мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот;

– Подпомагане реализацията на младежките общности и адаптивността им към европейските ценности и стандарти;

– Усъвършенстване на капацитета на организациите, които работят в полза на целевата група на програмата за предоставяне на младежки услуги.

Процедурата се обявява за градовете, както следва:

I зона (19 000 лева) – Разград;

II зона (22 500 лева) – Русе, Сливен, Хасково.

 

ПОКАНА за КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ за новата работна програма /2013-2015/ в рамките на Спогодбата за сътрудничество с Френската общност на Белгия

Краен срок: 10 октомври 2012 г.

Приоритетните теми в областта на образованието и науката са: научни изследвания и технологични иновации, професионално и продължаващо образование, европейски въпроси, социална политика, укрепване на връзките между образованието, науката и бизнеса, езиково и културно многообразие, подкрепа за Франкофонските образователни филиали в България и за разпространението на френския език.

Проектните предложения трябва да са на френски и на български език.

 

Видео конкурс ReporTeen „Свободата е…” за всички между 13 и 19 години

Краен срок: 12 октомври 2012 г.

Център за образователни инициативи стартира национален видео конкурс ReporTeen на тема „Свободата е…”, в който право на участие ще имат всички тийнейджъри между 13 и 19-годишна възраст, които са ученици. Основната цел на проекта е да провокира нестандартното и креативно мислене на учениците, да ги постави в ситуация на свободен избор и да им даде възможността да изявят своя опит и идеи.

Всички ученици, отговарящи на условията за участие, трябва да публикуват видеоклип, дълъг не повече от 180 секунди, с позитивно послание на тема „Свободата е“. Авторите на най-добрите 10 видео клипа (определени от авторитетно жури) ще получат: лаптопи, видео камери, пълен достъп до Фестивала за независимо американско кино SoInedependent, включително и до провеждащите се в рамките на форума семинари с известни американски кинаджии.

 

ХІХ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ 2012 за млади автори от 14 до 25 години

Краен срок: 12 октомври 2012 г.

Конкурсът „Веселин Ханчев“ се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека „Родина“ и къща музей „Гео Милев“. Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по е- mail или факс, придружени с точно посочени имена, адрес, телефон, дата и място на раждане на участника, не по-късно от 12.10.2012 г.

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце.

 

Национален видеоконкурс „Свободата е…“

Краен срок: 12 октомври 2012 г.

Право на участие имат всички тийнейджъри между 13 и 19-годишна възраст, които са ученици в българското училище.

 

Програма „Стипендии“ на ФРГИ

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Основна цел на програмата е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции) да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална област, както и да им осигури професионално развитие чрез стаж, а на по-късен етап и възможност за работа по специалността.

Средствата се осигуряват дългосрочно от Първа инвестиционна банка. Избраните студенти получават стипендия в продължение на 3 (три) години – втори, трети и четвърти курс от бакалавърската си степен. Това е първата и единствена в страната толкова дългосрочна подкрепа.

 

Годишни награди за журналистика „Валя Крушкина – журналистика за хората”

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

В продължение на един месец всеки може да номинира журналисти и медии.

Категориите, в които ще бъдат приемани номинациите, са: „Печатна медия”, „Електронна медия”, „Онлайн медия” и „Млад Журналист”.

Предвижда се да бъде връчена и една голяма награда за журналистика.

 

Младежки онлайн фотоконкурс: „Обединени в разнообразието: българското културно многообразие“

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Право на участие имат всички европейски граждани, живеещи в България, на възраст до 30 години.

Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 40 думи).

Снимка за участие в конкурса се изпраща по електронна поща, като прикачен файл, на адрес epsofia@europarl.europa.eu, с тема на писмото: «Фотоконкурс».

Няма ограничение за броя снимки, които може да изпрати един участник. Всяка снимка трябва да е изпратена в отделно електронно писмо и да е придружена с цялата задължителна информация. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Няма ограничения относно датата, на която е направена снимката.

 

Конкурс за научни разработки на тема „Икономическата конвергенция и финансирането на растежа в държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа“, ECFIN 2012 014/E

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия организира еднодневен семинар на 16 януари 2013 г. в Брюксел. Семинарът има за цел да подобри разбирането за факторите и перспективите за финансиране на икономическата конвергенция в държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа след кризата.

За да осъществи този семинар, Европейската комисия има удоволствието да покани изследователи, учени и политици, които са заинтересувани от това събитие, да изпратят резюме на свои разработки по следните теми:

– Финансиране на икономическата конвергенция в региона на Централна и Източна Европа през последните години;

– Финансиране на растежа Централна и Източна Европа по време на кризата;

– Перспективи след кризата.

Основният фокус на материалите трябва да бъде върху държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа, които все още не са приели еврото и/или наскоро са се присъединили към еврозоната. Разработките би следвало да са концентрирани върху трансгранични и количествени анализи.

След като работите бъдат разгледани, селектираните автори ще бъдат поканени да изпратят пълните си разработки на ГД „Икономически и финансови въпроси“ до 13 декември 2012 г. и да ги представят по време на семинара на 16 януари 2013 г.

 

Норвежки държавни субсидии на творци

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Целта на безвъзмездната финансова помощ по програмата е да се даде възможност на творци и артисти-изпълнители по-активно да работят по своята артистична кариера, както и да се подпомогнат млади художници в началото на творческия им път.

 

Платен стаж по журналистика / Общи Стажове в Парламента на ЕС

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Платени стажове се присъждат само на възпитаници на университети или еквивалентни институции. Тяхната цел е да дадат възможност на стажантите да допълнят познанията, които са придобили по време на обучението си и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и по-специално на Европейския парламент.

Платените стажове обхващат:

– Робер Шуман стипендии, обща

– Робер Шуман стипендии, журналистическа насоченост.

Кандидатите за стипендия „Robert Schuman“, обща опция, трябва да демонстрират, че те развили значима писмена тема като част от изискванията за университетска степен или научно списание. Една от тези стипендии, известна като `Chris Piening Fellowship ‘, може да се присъжда на кандидат, чиято работа е в областта на отношенията между Европейския съюз и Съединените щати.

Кандидатите за стипендия „Robert Schuman“, журналистическа насоченост, трябва да докажат професионален опит или чрез публикации, или с членство в сдружение на журналистите в държава-членка на Европейския съюз, или чрез квалификация по журналистика, призната в държавите-членки на Европейския съюз или в страните кандидатки.

Платените стажове имат продължителност от пет месеца. Началото на следващия стаж е 1 март 2013 г. Кандидатства се от 15 август до 15 октомври (полунощ.

 

Стипендии за журналисти на Bosch Foundation

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Фондация „Роберт Бош“ търси активни журналисти, които искат да отидат на място, да научат, да зададат въпроси, да ровят надълбоко, и да направят открития. Фондация „Роберт Бош“ подкрепя изследователски проекти на журналисти от печатни и електронни медии за подготовка на статии в Централна и Източна Европа и Китай, както и изследвания с цел публикуване на статии в Германия, Австрия и Швейцария.

Грант: между 2 000 и 7 000 евро.

 

Зелена столица на Европа 2012

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Демонстрирайте ангажимента на вашия град за подобряване на околната среда.

Могат да кандидатстват всички градове в 27-те държави-членки на ЕС, страните кандидатки и Европейското икономическо пространство.

 

Стартира програма „Стипендии” на ФРГИ – възможност за стипендии, стаж и работа

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Основна цел на програмaта е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институциии) да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална област, както и да им осигури професионално развитие чрез стаж, а на по-късен етап и възможност за работа по специалността.

Стипендията предоставя и определена сума (500 лева) годишно за закупуване на учебници и специализирана литература.

Получателите на стипендията се определят на конкурсен принцип, като най-важните критерии са много добрият успех на кандидатите и мотивацията им за професионална реализация. За стипендия могат да кандидатстват лица, които:

– Са сираци или полусираци, отгледани от роднини или в различни институции;

– Учат икономическа специалност във висше учебно заведение или специалност, която има приложение във финансова институция;

– Успешно са завършили първи курс на бакалавърската си степен;

– Имат успех не по-нисък от 4.50 в края на първата година;

– Могат да убедят независимо жури в силната си мотивация да се развиват професионално в областта на икономиката, финансите и човешките ресурси.

 

Европейска награда за дългогодишна страст Seconda Luna

Краен срок: 16 октомври 2012 г., 18.00 ч. по Гринуич

Основната цел на наградата е насърчаване и подобряване на всички видове страсти: колекциониране, вярвания, специални и общи практики. Ние не се интересуваме от една конкретна дисциплина: ако вашата страст е вашето хоби, този конкурс е за вас. Ако вашата страст е вашата работа, отново този конкурс е за вас.

Могат да кандидатстват физически лица, неформални групи и юридически лица със седалище в ЕС или в територии в рамките на ЕС (Андора, Ватикана, Лихтенщайн, Калининградска област, Монако, Сан Марино, Швейцария), както и на граждани на посочените по-горе страни и територии, които живеят в чужбина.

Награди: 26 000 евро

 

Конкурс за експерти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие

Краен срок: 19 октомври 2012 г.

Предмет на обявата: създаване на база данни от външни експерти и оценители, които подпомагат прилагането на Стратегия за местно развитие и които да бъдат включвани в техническата оценка на проектни предложения по мерките на приоритети 1 и 2 от СМР на „МИГ – Кнежа”.

 

Конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град“

Краен срок: 19 октомври 2012 г.

Първата фаза на конкурса се реализира на регионално ниво. Участниците са разделени в две възрастови групи:

– от 6 до 10 години

– от 11 до 12 години.

 

CIPE младежки конкурс за есе 2012

Краен срок: 19 октомври 2012 г.

Центърът за международно частно предприемачество (CIPE) кани студенти и млади професионалисти от цял свят, на възраст от 18 до 30 години, да споделят идеи за това как да се създадат възможности за младите хора за укрепване на демокрацията и частния сектор в техните страни.

За да кандидатствате, трябва да се напише есе от 1500 до 2500 думи в следните категории:

1. Предприемачество и иновации: Отвъд технологията

2. Приобщаващ растеж: предприемаческа среда за увеличаване на бизнес

3. Социални трансформации: Ролята на предприемачите в изграждането на демократични общества

За всяка категория, CIPE ще публикува на спечелилите първо, второ и трето есета място. Отличените автори ще получат получат парична награда.

Носителят на голямата награда ще бъде поканен на да присъства на конференцията на CIPE в САЩ, планирана за април 2013.

 

Европейски стипендии на Групата на осемте (Go8), Австралия

Краен срок: 19 октомври 2012 г.

Групата на осемте предлага осем годишни стипендии за изследователи в ранен етап на кариерата от Европа да работят за период до шест месеца. Всяка стипендия е на стойност до 20 000 австралийски долара. Могат да кандидатстват изследователи от Латвия, Естония, Литва, Полша, Унгария, Чешката република, Словакия, Румъния, България, Русия и Хърватия.

Go8 е коалиция от водещи австралийски университети: Университет на Западна Австралия, Университета на Аделаида, Университета на Сидни, Университет на Куинсланд, Университет на Нов Южен Уелс, Университет на Мелбърн, Университет Монаш, Австралийски национален университет.

 

Конкурс за най-добри млади преводачи в Европейския съюз

Краен срок: 20 октомври 2012 г.

Записването на училищата става директно на сайта от 1-и септември до 20 октомври 2012 г.

 

Втори национален конкурс „Морето – един различен свят“ за литература – проза, рисунка и компютърна презентация

Краен срок: 20 октомври 2012 г.

Община Каварна, Клуб „Екопулс”, ДУ „Йордан Йовков” – Каварна обявиха Втори национален конкурс „Морето – един различен свят“ за литература – проза, рисунка и компютърна презентация.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от 5-ти до 12-ти клас от училищата и извънучилищните звена. Участието е индивидуално. Класирането ще става поотделно в две възрастови групи – V -VIII клас и IX – XII клас.

 

Седем медийни фондации стартираха европейска прес награда

Краен срок: 26 октомври 2012 г.

През 2011-та представители на седем европейски медийни фондации се съгласиха, че насърчаването на висококачествена журналистика в печатни или онлайн издания ще допринесе за повишаване ролята на журналистиката като жизненоважен защитник на свободите на демокрацията и като инициатор на сериозен европейски дискурс. Идеята за европейската прес награда бе родена.

Кандидатурите (журналистически материали, публикувани от 1 октомври 2011 г. до 1 октомври 2012 г. – могат да бъдат приемани след 1 юли 2012 г. до 26 октомври 2012.

Могат да кандидатстват журналисти, репортери, редактори от всички 47 страни на Европа.

Награда: награди в четири отделни категории, като всяка награда се състои от 10 000 евро.

 

BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“

Краен срок: 30 октомври 2012 г, 16:00 ч.

С оглед подготовка на оперативната програма за регионално развитие за следващия програмен период, УО на ОПРР подготви схема за безвъзмездна финансова помощ насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините конкретни бенефициенти ще има възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Дейностите, които ще получат подкрепа, са:

– изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – изготвяне на Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ

– изготвяне на финансови анализи за проекти генериращи приходи по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. свързани с допустимите области на въздействие

Допустими кандидати по схемата са 36 общини центрове на агломерационните ареали, а общият размер на средствата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ възлиза приблизително на 15 млн.лв.

 

Световен конкурс „Пътеки към култура на мира”, иницииран в рамките на програмата на ЮНЕСКО

Краен срок: 31 октомври 2012 г.

Чрез конкурса всички млади хора по света могат да се включат със свои идеи как да бъде постигнат мирен диалог; могат да споделят своите разбирания относно ролята и мястото на фундаменталните ценности в постигането на мирно съвместно съществуване, както и да популяризират лични инициативи и свой опит.

 

Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика

Краен срок: 31 октомври 2012 г.

Комисията иска да подкрепи два типа интегрирани мерки за обществена комуникация:

– на национално равнище – като обединява различни партньори около съвместен широкомащабен проект,

– на европейско равнище – в максимален брой държави членки, за да засили въздействието от нея.

Кампаниите следва да включват няколко комуникационни дейности или инструменти, изброени по-долу, като списъкът не е изчерпателен:

– изготвяне и разпространение на аудиовизуални и мултимедийни материали,

– производството и разпространение на печатни материали (публикации, плакати и т.н.),

– създаване на интернет инструменти и инструменти на социална мрежа,

– медийни мероприятия,

– конференции, семинари и работни срещи,

– мероприятия от типа „ферма в града“ и т.н., които спомагат за обясняване на градското население на значимостта на селското стопанство,

– мероприятия от типа „отворени врати“, които показват на гражданите ролята на селското стопанство,

– стационарни или мобилни изложби или информационни пунктове.

Информационните мерки трябва да бъдат осъществени между 1 март 2013 г. и 28 февруари 2014 г.

Финансовото участие на комисията в одобрените кандидатури не надвишава 50% от общите приемливи разходи.

 

Награда на Сметната палата 2012

Краен срок: 31 октомври 2012 г.

Награда на Европейската сметна палата се дава за изследвания в областта на одита в публичния сектор.

Могат да кандидатстват научни изследователи в областта на публичния одит.

 

„Инициатива за иновативни организации” на Schwab Foundation

Краен срок: 31 октомври 2012 г.

Schwab Foundation за социално предприемачество идентифицира общност на социални предприемачи за участие в глобални, регионални и индустриаллни програми, които подобряват състоянието на света, в тясно сътрудничество с други заинтересовани страни от Световния икономически форум.

фондацията приема заявления от организации, базирани в Азия / Asia Pacific (с изключение на Индия), Африка, Европа (с изключение на Франция и Швейцария), Латинска Америка (с изключение на Бразилия, Чили, Венецуела), Близкия Изток и Северна Африка (с изключение на Израел), Северна Америка.

Критериите за организации включват:

1. организацията трябва да бъдат ангажирани в трансформационни социални промени и / или промени на околната среда чрез прилагане на иновативни и практически подходи в полза на обществото като цяло;

2. организацията не само е финансово устойчива, но трябва да може да покаже устойчив бизнес модел и доказан опит;

3. организацята трябва да има система за мониторинг и оценка на място и да бъде в състояние не само да цитират количествени данни и да обсъждат тяхното въздействие, но също така да разяснят как тази информация се използва за подобряване на организацията, продукта или предлагането на услуги;

4. инициатива на организацията се е разпространила отвъд планираното и е адаптирана успешно за други условия в страната или в чужбина;

5. инициативата е или може да се адаптира към други региони на света за решаването на сходни проблеми.

 

Фото-конкурс на тема „Доброволчеството като философия и начин на живот“

Краен срок: 1 ноември 2012 г.

В рамките на проект на фондация „АСТИКА“ „Младежта стъпка по стъпка“ е обявен Фото-конкурс на тема „Доброволчеството като философия и начин на живот“.

В конкурса могат да участват младежи на възраст от 14 до 35 години от цялата страна.

Фотосите трябва да са с тематична насоченост „Доброволчеството като философия и начин на живот“. Те трябва да отразяват моменти от доброволчески акции и инициативи.

Участниците в конкурса могат да изпратят фотоси си на jpg-формат, на е- майл, електронен носител (CD, DVD) или на хартия.

Изпратените фотоси ще бъдат публикувани в интернет, както и изложени в сграда с обществен достъп. Най-добрите фотоси ще бъдат отличените с грамоти, а победителите ще получат предметна награда.

Творбите изпращайте на следните адреси:

8000 Бургас, п.к.290 (за фото-конкурса)

e-mail: astika2003@abv.bg

 

Конкурс-работилница за литературна критика за автори до 30-годишна възраст

Краен срок: 1 ноември 2012 г.

„Литературен вестник”, с покрепата на Фонд „13 века България”, обявява годишен конкурс-работилница за литературна критика. В конкурса могат да участват автори до 30-годишна възраст.

За участие в конкурса се приемат литературнокритически рецензии с обем до 5000 знака върху книги в областта на художествената литература и хуманитаристиката, български и преводни, публикувани през 2011 и 2012 г.

Текстовете (с посочени име на автора, дата на раждане, телефон и електронен адрес за връзка) се приемат до 1 ноември 2012 г. на адрес: lv_konkurs@abv.bg.

В конкурса ще бъде присъдена една голяма награда в размер на 400 лв., която ще бъде обявена през декември 2012 г. Изпратените за участие текстове ще бъдат разглеждани текущо от журито на конкурса и номинираните ще бъдат публикувани в специална ежеседмична рубрика в „Литературен вестник”, както и на сайта на изданието.

Авторите на номинираните текстове ще имат възможността да участват в творчески работилници, в които ще се включат утвърдени критици и редакторите на „Литературен вестник”. През 2012 г. ще бъдат проведени четири критически работилници. Първата ще се състои през март 2012 г. и в нея ще могат да участват автори, изпратили текстове за участие в конкурса до 1 март 2012 г.

 

Конкурс на Фондация „Мумерт“ – стипендии 2012-2013

Срок: 1 септември – 1 ноември 2012 г.

Фондация „Rochus und Beatrice Mummert” насърчава бъдещи потенциални топ мениджъри от страните в Централна и Източна Европа в областта на икономическите, инженерните и природните науки. Програмата включва стипендия за период от 2,5 години за завършване на магистърско обучение в университета в Кьолн (Universitat zu Koln), в Германската Спортна Академия, Кьолн (Deutsche Sporthochschule Koln) или в Техническия университет в Аахен, Германия (RWTH Аachen) и се предлага в сътрудничество с фондация Robert Bosch.

 

Aftermath Project – Грант за фотография

Краен срок: 5 ноември 2012 г.

Могат да кандидатстват фотографи от цял свят.

Размер на помощта: 20 000 щ.д.

 

Мрежа за младежка заетост: Конкурс „Какво работи?”

Краен срок: 9 ноември 2012 г.

Могат да кандидатстват организации, които са имали положителни резултати от своите проекти в подкрепа на заетостта на младите хора. Очащва се и тяхното мнение защо проектът е проработил и какви са уроците, които са научили.

 

Подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта

Краен срок: 15 ноември 2012 г.

За участие в настоящата покана за представяне на предложения се допускат:

1. Европейски неправителствени организации;

2. Неофициални европейски мрежи: съставени от независими организации в поне 8 допустими държави.

Общият бюджет по настоящата покана за представяне на предложения, отпуснат за съфинансиране на организации, осъществяващи дейност в сферата на младежта на европейско равнище, възлиза на 800 000 евро.

Финансовото участие от бюджета на Съюза не може да превишава 80 % от предвидените разходи (за кандидати, които изчисляват безвъзмездните средства въз основа на бюджета, това означава 80 % от допустимите разходи).

Максималният размер на безвъзмездните средства за всяка организация ще бъде 35 000 евро за годишно споразумение.

 

Национален конкурс “Доброволец на годината”- 2012

Краен срок: 15 ноември 2012 г., 24.00 часа

Фондация “АСТИКА” и “МЛАДЕЖКА ДОБРОВОЛЧЕСКА МРЕЖА” обявяват конкурс “ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА` 2012?. Целта на конкурса е да се отдаде заслужено признание на доброволците за тяхната общественозначима дейност и да се насърчи доброволческата активност. Номинации за конкурса може да направите онлайн.

Номинациите ще бъдат подложени на гласуване от 20 ноември до 2 декември 2012 г. Носителят на приза “Доброволец на годината” и наградените по категории доброволци ще бъдат оповестени официално на 5 декември 2012 г., в Бургас по време на тържеството посветено на “Международния ден на доброволеца”.

 

Програма „Европа за гражданите“, Действие 2, мерки 1 и 2 – 2013 г.

Структурна подкрепа на европейски изследователски организации по европейска публична политика и на организации на гражданското общество на европейско равнище

Краен срок: 15 ноември 2012 г., 12,00 ч. брюкселско време

Тематични приоритети:

Приоритет едно – ЕС: ценности, права и възможности за гражданите;

Приоритет две – Участие на гражданите в демократичния живот на ЕС.

По настоящата покана се предоставя структурна подкрепа под формата на „оперативни субсидии“, за всички организации, които имат цели от общ европейски интерес. Оперативните субсидии предоставят финансова помощ за покриване на част от оперативните разходи, които са необходими във връзка с правилното извършване на редовните и постоянните дейности на избраната организация.

Структурната подкрепа се предоставя под формата на:

– годишни субсидии, свързани с бюджетната 2013 г.,

– преходни субсидии, предлагащи преход през „празната“ 2013 г. между две многогодишни времеви рамки (2010-2012 г. и ако се приеме предложението за нова програма „Европа за гражданите“, 2014-2016 г.).

 

Voices4Climate: Глобален конкурс за снимки, видео / музика

Краен срок: 15 ноември 2012 г.

В навечерието на Конференцията на Обединените нации по изменение на климата (COP18) в Катар, декември 2012 г., конкурсът Voices4Climate кани младите хора на възраст от 18 до 35 години да представят снимки и видео клипове, свързани с изменението на климата.

Могат да кандидатстват млади хора на възраст от 13 до 35 години.

Категории:

1. Селско стопанство

2. Енергия

3. Гори

4. Равенство на половете

5. Здраве

6. Води

 

Конкурс за лозунг: Международна година за сътрудничеството в областта на водите и Световен ден на водата 2013

Краен срок: 15 ноември 2012 г.

2013 година е обявена от ООН за Международна година за сътрудничеството в областта на водите.

Всеки, по целия свят и независимо от възрастта, е поканен да се присъедини към конкурса и да допринесе за кампанията чрез създаване на кратък и запомнящ се лозунг, написан на английски език, лесен за разбиране и привлекателенза по-широка аудитория.

Авторът на спечелилия лозунг ще бъде поканен на събитието за откриване на Международна година за сътрудничеството в областта на водите 2013 г. в седалището на ЮНЕСКО в Париж, Франция, през януари 2013 г. Наградата включва самолетни билети до Париж и настаняване за две нощувки.

 

BG051PO002/12/2.2-07 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Краен срок: 16 ноември 2012 г. (петък), 17.30 ч.

Цел на процедурата: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната.

Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнение на 4 приоритетни оси:

Приоритетна ос I: Добро управление

Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси

Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

Приоритетна ос IV: Техническа помощ

Бенефициенти: Общински администрации

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 20 000 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти: 20 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти: 90 000 лв.

Продължителност: на изпълнение на проекта: 12 месеца

 

 

BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Краен срок: 26 ноември 2012 г.,16.30 ч.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА, ВКЛЮЧВАТ:

– Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея;

– Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;

– Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

– Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд;

– Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Конкурс за снимка на National Geographic 2012

Краен срок: 30 ноември 2012 г.

Могат да кандидатстват физически лица, навършили пълнолетие, които не пребивават в Куба, Иран, Ню Джърси, Северна Корея, провинция Квебек, Судан, Сирия или Върмонт.

Победителят ще получи 10 000 щ.д. и пътуване до централата на National Geographic във Вашингтон, окръг Колумбия, за да участва в годишния семинар по фотография на National Geographic през януари 2013 г.

 

Европейски конкурс за дизайн

Краен срок: 30 ноември 2012 г.

Интересувате ли се от графично изкуство? Желаете ли да видите реализирано едно от творенията си? Европейският конкурс за дизайн 2013 г. стартира и ви кани да направите дизайн на якето на вашите мечти!

Конкурсът е отворен за всички млади европейци на възраст между 14 и 29 години. Целта на конкурса е да повиши пътната безопасност на мотоциклетистите, които освен задължителната каска, трябва да носят защитни якета и протектори.

Първите три проекта ще бъдат наградени с пътуване до Париж и много други подаръци, а крайният победител в конкурса ще получи също така проектираното яке.

 

Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията

Краен срок: 1 декември 2012 г.

Американският научен център в София и музеят „Фийлд” в Чикаго обявяват четири конкурса за 2013 година за финансиране в областта на археологията, антропологията и музейното развитие. Конкурсите се осъществяват с подкрепата на Фондация Америка за България.

1. Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията. (ICAB)

2. Програма за сътрудничество в областта на антропологическите и археологическите изследвания с висок риск. (HRAR)

3. Постдокторска специализация на Фондация Америка за България в областта на археологията към музея „Фийлд” в Чикаго. (PF)

4. Програма за опазване на археологически обекти, консервация и музейно развитие (SPCME).

 

Конкурс „Измислете име на този астероид”

Краен срок: 2 декември 2012 г.

Ученици от цял свят до 18-годишна възраст имат възможност да дадат име на астероид, от който предстоящата мисия на НАСА ще донесе на Земята първи проби. Планирана да започне през 2016 г., мисията се нарича Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx ).

На името на победителя ще бъде кръстена част от Слънчевата система!

 

Национален литературен конкурс за фейлетон

„Игри на късмета” – само за вярващите в късмета и чувството си за хумор

Краен срок: 31 декември 2012 г.

„Евробет” ООД, в. „Стършел” и ИК „Жанет 45” обявяват Национален литературен конкурс за фейлетон на тема „Игри на късмета”.

Конкурсът е част от дългосрочната политика на „Евробет” за подкрепа на българското изкуство и има за цел да стимулира българските автори да премерят сили в един пренебрегван в последните години жанр. В конкурса могат да вземат участие всички български граждани, навършили 18 г., които имат интерес към литературата и силно вярват в късмета и чувството си за хумор.

Фейлетоните трябва да са до 3 000 знака.

Творби за участие ще се приемат от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г.

 

BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”

Краен срок: 11 януари 2013 г.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;

2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства , предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;

3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици;

4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление.

5. Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.

Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 36 общини – центрове на агломерационни ареали, съгласно Приложение 3а на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

 

Конкурс за социални иновации „Предизвикателства” на Dell

Краен срок: 28 януари 2013 г.

Конкурсът на Dell за социални предизвикателства-иновации идентифицира и подпомага обещаващи млади социални новатори, които се посвещават на решаване на най-належащите световни проблеми със своите трансформиращи идеи. Те осигуряват на студенти, които се интересуват от социалното предприемачество, преподаване и обучение от световна класа, както и с начален капитал и достъп до мрежа от наставници и консултанти.

Конкурсът е в четири категории:

– Определение: Проектът съществува най-вече в главата ви или е на стадий скицирани идеи, с ограничени изследвания до момента.

– Дизайн: Проектът е описан в план, с малко по-формално маркетингово проучване, в началото на изкристализиране на елементи като финансов модел, ценообразуване, маркетинг, сегментация на клиентите и оценка на риска.

– Пилотно: продуктът / услугата е бил тестван с една малка група от клиенти / клиенти. Екипът продължава да прави ревизии, базирани на знания на областта.

– Мащаб: продуктът / услугата е успешен и е разпространен в повече от една географска област. Предприятието има силни и устойчиви финансови и човешки ресурси, както и силен борда на директорите и стратегически партньори.

Всички студенти в света могат да кандидатстват – няма значение в кое училище учат или специалността, която изучават.

 

Седми национален исторически конкурс 2012-2013 за ученици от 8 до 12 клас „Толерантността на българския народ – заедно, въпреки различията”

Краен срок: 15 февруари 2013 г.

Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.

Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.

Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител.

 

Седми национален исторически конкурс 2012-2013 за ученици от 8 до 12 клас

Краен срок: 15 февруари 2013 г.

Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.

Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.

Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител.

Тема: „Толерантността на българския народ – заедно, въпреки различията”

 

BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”

Краен срок: без определен срок, но не по-късно от 31 май 2013 г., 16.30 ч.

Цел на схемата за безвъзмездна финансова помощ:

– Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятията, регистрирани от лицата, успешно завършили обучението и/или ползвали услуги по Компонент I.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие

2. Обучение на наетия персонал.

3. Първоначално закупуване на материали.

4. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието.

5. Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша дейността на предприятието.

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца.

По настоящата схема за предоставяне на БФП кандидатите могат да изберат между два начина за подаване на проектните си предложения:

1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в областните градове;

или

2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).

 

 

Грантове за превод на финландска литература

Краен срок: 1 април и 1 ноември

Всяка година на Консултативният комитет на Информационния център за финландска литература предоставя подкрепа за:

– превод на финландско-, финландско-шведско- и саами-езична литература на други езици;

– превод на художествена и нехудожествена литература на финландски;

– превод на академични публикации и нехудожествена литература на шведски.

Ще бъдат предоставени 500 000 евро за превод и отпечатване на повече от 300 различни проекта.

Могат да кандидатстват чужди и финландски издатели.

В допълнение към това се предоставят награди и пътни грантове за преводачи от чужбина.

 

Стипендии за магистратура в Германия срещу 3 години работа в България след завършването

Краен срок: 1 ноември

Германската фондация „Мумерт” търси кадърни и амбициозни млади българи с управленски потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 евро на месец в продължение на две години и половина до получаване на магистърска степен.

Кандидатите трябва да са последна година на бакалавърска степен в специалности от областта на туризма, икономическите, инженерните и естествените науки. Те трябва да имат висок успех и да владеят немски и английски език.

Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички кандидати подписват договор, съгласно който се задължават след завършване на магистърската си степен в Германия да работят в България поне 3 години.

 

IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една академична година)

Краен срок: ежегодно до 15 януари

Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти, които

– работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на филмопроизводството, писане на проза/пиеси;

– са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в съвременното общество;

– демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в избраната професия.

www.theihs.org/subcategory.php/15.html

 

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи

Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно

Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

 

Конкурс за стипендии за изследователи

Краен срок: 1 октомври/1 март

Германската фондация „Даймлер-Бенц Щифтунг“ обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.

 

Петмесечен стаж в Комитета на регионите

Краен срок: 16 февруари и на 16 септември

Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера.

Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на университетските степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния сектор, които имат университетска степен или еквивалентна диплома, или са извършвали поне за три години консултантска работа. Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират въз основа на квалификациите им и на географско разпределение.

 

Assembly of European Regions – стажове за студенти

Краен срок: текущ

Стажовете са от 3 до 6 месеца.

Няма определен формуляр.

При интерес изпратете писмо и CV на адрес:

Estelle Delangle

Assembly of European Regions

6, Rue Oberlin

F-67000 Strasbourg

Tel. : +33-(0)3-88.22.74.38

Fax : +33-(0)3-69.20.13.18

e.delangle@a-e-r.org

 

Стаж в Световна банка

Краен срок: ежегодно – 31 януари и 31 октомври

Кандидатства се онлайн.

 

Европейски център за права на ромите – Будапеща: стаж

Краен срок: текущ

Предлагат се стажове за срок от 6 седмици до 6 месеца на роми с добро владеене на английски език.

 

UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize

Краен срок: 31 октомври всяка година

Тази награда всяка година отличава личност, организация или институция, допринесла за свободата на пресата по света.

 

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“

Краен срок: 10 декември

Фондация „Еврика” със съдействието на редакцията на вестник „Фермер-новият“ организират ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.

Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет. 2.

За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“

Краен срок: 10 декември

Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.

Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“

Краен срок: 15 декември

Фондация „Еврика” съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България, агенция „В Комуникация” и списание „Мениджър” организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“. Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.

Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във фондация „Еврика” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.

За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Глобален фонд за децата

Краен срок: текущ

Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които:

– са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно);

– служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, роми, от рискови групи и др.);

– ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;

– признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;

– техни преки бенефициенти са деца и млади хора;

– имат отлично ръководство и визия;

– със солидни системи за управление – електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;

– реализирали са ефективни програми.

Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д.

Като първа крачка се кандидатства онлайн на адрес:

letter of inquiry

Ако вашата организация отговаря на приоритетите на ГФД и на критериите за подбор, процесът ще продължи с представяне на пълно проектопредложение.

Mama Cash

Краен срок: текущ

Mama Cash е женска организация, която подкрепя иновативни проекти на жени за жени по целия свят. Кандидатите следва: да са иновативни, да имат ограничен достъп до финансиране, да подкрепят предимно позитивни промени в полза на жените в областта на правото, политиките и практиките, да са организации на жени. Финансирането е в размер на 500 – 20 000 евро.

Стаж при европейския омбудсман

Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно

Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете продължат 4 месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите трябва да се завършили право и да имат познания по Европейско право. Те трябва да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат добри познания по втори. Тъй като работните езици на Европейския омбудсман са английски и френски, владеенето им е основно изискване. Стажантите получават стипендия и финансова помощ за наем на жилище. Европейският омбудсман възстановява и разходите за транспорт за влак или самолет, но резервациите за билети трябва да бъдат одобрени предварително от институцията. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване, автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична карта, както и декларация за финансово състояние. Документите се изпращат до 30 април, за стажовете, които започват на 1 септември или 31 август, за стажовете, които започват на 1 януари.

Европейската агенция за основните права набира стажанти

Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в съюза. Бъдещите стажанти трябва да имат завършено университетско образование към датата на кандидатстване. Изисква се също много добро владеене на поне два от официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Краен срок: текущ

Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия.

Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:

– гражданско участие;

– трансгранично сътрудничество;

– сътрудничество изток – изток>.

Средно проектите се финансират с 18 000 щ.д. и са с продължителност до 12 месеца.

Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения

Краен срок: 31 януари ежегодно

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние.

Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.

Изисквания за участие в конкурса:

– да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище

– да имате отличен успех

– да участвате активно в живота на училището и на общността

– да можете да докажете финансови затруднения

Документи за участие в конкурса:

– Попълнената апликационна форма

– Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).

– Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас, подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.

– Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.

– Две препоръки.

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи

Краен срок: 1 март и 1 октомври ежегодно

Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

 

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Краен срок: 1 август ежегодно

Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансиран проекти на съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности като хомосексуалисти, транссексуални, местни жители на колонии и други различни общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните изкуства и медиите.

Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия, аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.

Грантове за пътуване на Schwarzkopf Foundation

Краен срок: 15 март и 1 септември

Фондация Schwarzkopf предлага туристически грантове на млади хора, които желаят да разследват политически и културни събития в съседните европейски страни.

Има два вида безвъзмездни средства: класически пътни субсидии и InterRail Global Pass.

Класически безвъзмездни средства за пътуване: за немски граждани или европейци на възраст между 18 и 26 години, които планират проучвателно пътуване до Германия, до 550 евро.

InterRail Global Pass: за европейци на възраст между 17 и 25 години, които са живели постоянно в ЕС, GUS или Турция, InterRail Global Pass за 30 европейски страни, включително Турция, до 422 евро.

Теми: Фондове