Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Стартираха дейностите по изграждането на Претоварна станция за отпадъци – Несебър

несебърДнес в землището на с. Равда (местност Мерата) бе даден старт на дейностите по изграждането на Претоварна станция за отпадъци – Несебър по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Бенефициент по проекта е община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе.
Официални гости на събитието бяха кметът на община Несебър Николай Димитров, зам. кметът на община Бургас Атанаска Николова, зам. кметът на община Поморие Янчо Илиев, зам. областният управител на област Бургас Юсеин Мехмед и директорът на РИОСВ Бургас Добрина Стоилова.
Целта на проекта е изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, включващ общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе, с общо 208 населени места и територия от 5573.8 кв.км, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г. Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка на Регионално депо „Братово – Запад”, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции. Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от близо 400 000 души.
ПСО – Несебър ще бъде разположена в землището на с.Равда, с основна площадка от 12,1 дка претоварващ / транспортен капацитет от 15 000 т/год. Изграждането на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Несебър ще включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1000-2500 тона на месец, в зависимост от сезона; 15 000 тона годишно за периода 2014-2018 и 20 000 тона годишно след 2019 г. В съоръжението са включени още:
• техника за транспорт на дълги разстояния;
• съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20т/час;
• площи за бъдещо развитие на площадки за сепариране и компостиране
• площадкова инфраструктура и оборудване.

През 2012 г. бе дадено началото на проект Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово – Запад“.
Депото ще бъде разположено в района на с.Братово, община Камено. Проектните дейности включват изграждане на първа клетка, с обем 450 000 куб.м. и капацитет за депониране 400 000 тона отпадъци; площадкова инфраструктура и оборудване; възстановяване на (рециклируеми) материали с капацитет 10 000 т/год; съоръжение за компостиране с капацитет 5 000 т/год.; съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 50 000 т/год. за строителни и 15 000 т/год. за едрогабаритни отпадъци; склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. Клетката за депониране ще бъде изпълнена така, че да гарантира обезвреждане на неминуемия остатък без риск за човешкото здраве и околната среда.
В съответствие с решенията в концептуалния проект и заложените елементи на регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас, с проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ се предвижда:
• Преустановяване използването на нелицензираните депа и съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо;
• Осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди депониране;
• Оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварни станции и високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците на далечни разстояния;
• Разделно събиране на специфични отпадъци като отработени масла, батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване, утайки от ПСОВ и биоразградими отпадъци, отпъдъци от строителна дейност;
• Компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото
• Екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза.

Общата стойност на проекта е 4 3231 121,10 лв. и трябва да бъде пуснат в експлоатация най-късно пролетта на 2015г.

Теми: Бургас, Несебър, Несебър