Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Проблемите на Странджа обединиха общинска, държавна власт и бизнес

13241697_1231038956948887_1931105973_oПредставители на изпълнителната власт на местно и национално ниво, работодателски организации и бизнес обсъдиха актуални теми на кръгла маса „Инвестиции за устойчивото развитие на Странджа“, проведена под патронажа на областния управител Вълчо Чолаков. Агрообразованието, инвестициите в растениевъдството и животновъдството в Странджа, както и съществуващата законова уредба, станаха повод на разширени дискусии.

Участниците във форума очертаха най-наболелите проблеми на региона, предимно свързани с обезлюдяването на населени места, застаряващото население, липса на образователни програми, които да развиват знания и компетентности в сферата на растениевъдството и животновъдството, липсата на чуждестранни инвеститори и достатъчно европейски програми.

За да се съживи и развие Странджанският район и най-вече структуроопределящите отрасли – земеделие, туризъм и горско стопанство, участниците във форума се обединиха около редица конкретни предложения. Според тях трябва да се създадат условия, за да се привлекат български и чужди инвеститори, които да изграждат големи, модерни и печеливши ферми. Акцентира се върху необходимостта от нормативни промени и въвеждането на нова форма за кредитиране на предприемачите в селското стопанство. Не на последно място участниците в кръглата маса заявиха, че е от основна важност средното професионално образование да бъде според потребностите на бизнеса. Това би могло да се случи с въвеждането на нови образователни подходи, които да превърнат тези специалности в желани и търсени.

„Развитието на Странджа е сред поетите ангажименти от страна на правителството. Възстановяването на стопанските дейности в този регион обаче няма как да започне без изграждането на инфраструктурата. За щастие пътят Бургас- Малко Търново, който е важен и за пътуващите до Турция е факт. Ще продължи да се работи по съпътстващата инфраструктура. Безспорно на Странджа трябва да бъде обърнато специално внимание, като се сложи акцент на демографските проблеми и съживяването на икономиката. Посоката безспорно е в насърчаването на биологичното земеделие, алтернативните форми на туризъм, социални дейности и не на последно място използване потенциала на културното наследство.“ – коментира зам.областният управител Севдалина Турманова.

Присъстващите на форума заявиха ангажираност, че ще продължат да работят в посока решаване на проблеми и постигане на видими резултати, за да може Странджанският край да се възроди и превърне в притегателно място за бизнес в сферите на туризма, земеделието и горското стопанство.

Събитието се проведе по инициатива на Агро клъстер „Устойчиво разитие на Странджа“, СНЦ „Черноморски институт“и СНЦ „Европейски образователен център“.

 

Теми: Бургас