Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

„МИГ Поморие” е сред първите с най-голямо финансиране през новия програмен период

Graphic1 (Medium2)Местната инициативна група /МИГ/ – Поморие е сред сдруженията, които получават най-голямо финансиране от  Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), с което се осигуряват средства за реализиране на малки проекти на бизнеса и местните власти на територията на община Поморие, през новия програмен период.

Петстранното споразумение за изпълнение на Стратегия за подхода „Водено от общностите местно развитие” /ВОМР/ бе подписано от кмета Иван Алексиев, който е и председател на Сдружението с нестопанска цел „МИГ – Поморие”. Документът получи подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 20014-2020, Европейския фонд за регионално развитие, чрез оперативни програми „Околна среда“ 2014-2020 и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, както и от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Максималният общ размер на средствата е до 7 500 055. 00, като с тях ще се финансират дейности, свързани с  развитие на бизнес и предприемачество, изграждане и обновяване на туристическа и публична инфраструктура, осигуряване на повече възможности за трудова реализация и социално включване и други.

Потенциални бенефициенти са:  Община Поморие, като представител на публичния сектор; земеделски производители, кооперации на земеделски производители, микропредприятия, както и малки и средни предприятие, като представители на стопанския сектор и всички юридически лица с нестопанска цел, неправителствени организации, читалища, социални и здравни институции, като представители на нестопанския сектор.

Информация за допустимите мерки и условията за кандидатстване за финансиране на проекти могат да бъдат намерени на интернет страницата на МИГ Поморие –  www.mig-pomorie.eu или в офиса на сдружението на адрес:  гр. Поморие 8200, Микропазар Хлебозавода, ул.“Княз Борис I“ № 96A, офис 12, тел. 0877 909 333, факс: 0596 320 16, e-mail: office@mig-pomorie.eu

 

Теми: Бургас, Поморие