Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Глобите към КАТ ще се превеждат по нова сметка

KAT

От началото на 2018 г. плащането на глоби по наказателни постановления и по фишове със серия, различна от серия „К“ и „Г“ за нарушения на Закона за движението по пътищата се извършва само по сметка на Главна дирекция „Национална полиция“.

Информацията за сметката е:
Банка: „Сибанк“ ЕАД – офис „Тунджа“
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

Другите две сметки, по които досега се плащаше са закрити, напомнят още от Главна дирекция „Национална полиция“.

Глобите по електронни фишове (със серия „К“) за нарушения на Закона за движението по пътищата се плащат (както досега) по транзитна сметка на името на Фонд за безопасност на движението, администрирана от Дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР, със следното съдържание:

Банка: Българска народна банка
BIC: BNBG BGSD
IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

Глобите по наказателни постановления и по електронни фишове (със серия „Г“) за нарушения на Кодекса за застраховането се плащат (както досега) по сметка на името на Гаранционен фонд със следното съдържание:

Банка: „Сибанк“ ЕАД
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG56 BUIB 9888 1092 0526 00

При попълването на бланката за плащане на глобата най-важните данни за наказателния документ са: серията (за фишове и електронни фишове), номерът, размерът на глобата (70% от размера на глобата се дължи само за електронен фиш, платен в 14-дневен срок от датата на получаването му), трите имена (името на фирмата) на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ по наказателния документ и неговото ЕГН (ЛНЧ, ЕИК по Булстат).

Глобите може да бъдат заплатени по един от следните начини:
чрез портала за електронни административни услуги на МВР
– по банков път или
– чрез пощенски запис.

Теми: България, Горещо