Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Европейската комисия с инициатива за насърчаване на чиракуването

thumb_8581e528d3a258c28a566bb3211629a6
Комисията прие предложение за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване. В резултат на широка консултация са набелязани 14 ключови критерия, които държавите-членки и заинтересованите страни следва да използват за създаването на качествено и ефективно чиракуване.

Качеството и ефективността на чиракуването ще се оценяват по следните условия:

1) писмен договор; 2) резултати от обучението; 3) педагогическа помощ; 4) елемент, свързан с работното място; 5) заплащане и/или компенсация; 6) социална закрила; 7) здравословни и безопасни условия на труд.

Рамката съдържа също така седем критерия за рамкови условия:

8) регулаторна рамка; 9) участие на социалните партньори; 10) подкрепа за предприятията; 11) гъвкави модели и мобилност; 12) професионално ориентиране и повишаване на осведомеността; 13) прозрачност; 14) осигуряване на качество и проследяване на професионалното развитие на лицата, завършили успешно чиракуването.

Комисията подпомага изпълнението на тези критерии чрез отпускането на съответно финансиране от ЕС. Само Европейският социален фонд отпуска средства в размер до 27 милиарда евро за образование и обучение, а ЕС подпомага чиракуването и чрез разнообразни други инструменти.

Чиракуването съчетава учене в училище и обучение на работно място и улеснява прехода на младите хора от образование и обучение към работа. Понастоящем в Европа има около 3,7 милиона чираци в сравнение с около 20 милиона студенти във висши учебни заведения. Някои държави членки имат дългогодишни традиции, които дават резултати. В други системите за чиракуване са в процес на създаване или укрепване.

Предложението за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване допринася за изпълнението на приоритета на ЕС за работни места, растеж и инвестиции и зачита многообразието от национални системи. То е част от Новата европейска програма за умения и стремежа ѝ за повишаване на качеството и уместността на обученията за придобиване на умения.

Теми: Бизнес, Образование, Светът