Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Модерна техника ще пази община Средец от пожари

СредецДемонстрация на оборудване и защитни средства за борба с горските пожари представиха в Средец. На презентацията присъстваха кметът на община Средец инж Иван Жабов, началникът на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“-Бургас – комисар инж. Васил Василев, Стойко Стоянов – директор на ОП ”Общински гори”, комисар Живко Гърков началник на пожарната в Средец и др. Оборудването е закупено със средства по Проект „Превенция на горските територии на Община Средец от пожари”, съгласно Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е по Ос2 – Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Проектът осигурява на Община Средец безвъзмездна финансова помощ от 342 705,60 лв., която представлява 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Обща цел на проекта е да се извършат превантивни дейности с цел защита, опазване, охрана, стопанисване и борба с горски пожари и други природни бедствия на територията на Община Средец. С изпълнението на дейностите по проекта ще стане възможно ранното откриване на възникнало огнище на пожар в горски територии на Общината и своевременното му овладяване, като по този начин ще се намалят до минимум засегнатите от пожари площи. Община Средец разполага с 21 800 ха. горски територии. Съгласно Горскостопанския план, разработен по изискванията на Закона за горите, Общината се задължава да извършва предвидените горскостопански дейности, с оглед осигуряване на устойчивото развитие на горите в района.

Изграждане и оборудване на депа за противопожарен инвентар, изграждане на изкуствени водоизточници за противопожарни нужди и стационарни  наблюдателни пунктове са част от дейности, които имат за цел предотвратяване и намаляване риска от горски пожари на територията на общината.

Теми: Бургас, Инциденти, Средец