Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Община Поморие подписа договора за реконструкция на пречиствателната станция

ПомориеКметът на Община Поморие подписа договора за реконструкция и модернизация на пречиствателната станция /ПСОВ/ и дълбоководно заустване с представител на ДЗЗД „ПОМОРИЕ-ЕКО” по проекта на Община Поморие „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Договор за БФП № DIR-51011116-C056 / 15.11.2012 г. Договорът е на стойност  27 380 000 лв. без ДДС. В него се предвижда подобряване на ВиК инфраструктурата в град Поморие и региона чрез пречистване на отпадните води, посредством реконструкция и модернизация на пречиствателната станция на Поморие и изграждане на ново дълбоководно заустване на 2 км в морето.

Главната цел е изграждане на устойчива система за водите и отпадъчните води в Община Поморие чрез повишаване на качеството на съществуващите услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в унисон с практиките и политиките на ЕС и ОП “Околна среда”. С изпълнението на договора ще се повиши качеството на живот в общината, ще се опази чистотата на морето, ще се възстанови биоразнообразието и качеството на обитание на растителните и животински видове около и в него, ще се намали риска от евентуални щети от наводнения.

Първата копка по проекта бе направена на 29 май тази година, в присъствието на ръководителя на отдел „България“ в главна дирекция „Регионална и градска политика“ в ЕК Реналдо Мандметс, зам. министъра на околната среда и водите Малина Крумова, ръководителя на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ Мария Лазарова, тогавашния областен управител на Бургас Константин Гребенаров, председателя на ОбС Поморие д-р Милена Енева и кметът на община Поморие Иван Алексиев.  През месец април се подписа договорът за реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата, на стойност 47 млн. лв. без ДДС. Строително ремонтните дейности  ще започнат  през октомври, тази година и трябва да приключат до края 2014 г.

Теми: Бургас, Екология, Поморие