Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Нов маршрут в Странджа предлага запознанство с птичия свят

СтранджаЦеремония по български обичай даде старт на още един от интерпретативните маршрути в ПП „Странджа” – „Птици”. Изходната му точка е с. Синеморец. Маршрутът следва десния бряг на река Велека, която при вливането си в Черно море образува един от най-красивите устия у нас. Приустиевият участък на реката, по който преминава маршрута, изцяло попада в Защитена местност „Устие на река Велека“. Това е един от новоизградените маршрути, финансиран по проект „ Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”.

След церемонията главният специалист Биолог към ДПП „Странджа” Милен Рашков поведе първите туристи по атрактивния маршрут. Преходът бе съчетан с екоакция за почистване на района по повод Световния ден на екологията – 5 юни.

Преходът по маршрута предлага живописни гледки и отлична възможност за наблюдение на водолюбиви птици. Изградени са точки, които привличат вниманието с информация за птичето многообразие в района, запознават туристите с биологията и поведението на малкия гмурец и речния дъждосвирец, с разликите при яйцата на речния дъждосвирец, малкия гмурец, тръстиковото шаварче и зеленоногата водна кокошка. Информационна табела ни запознава с един от прекрасните представители на семейството на чаплите – малката бяла чапла, както и с водолюбиви птици, които могат да се наблюдават в района – малък воден бик, голям корморан, гривеста чапла.Странджа

Една от спирките по маршрута дава възможност за теренно наблюдение. За целта е изградена специална пейка. От тази информационна точка вероятността да се види един от най-красивите представители на пернатите – земеродното рибарче, е много голяма. Това е вид, който се храни почти изключително с риба и е един от най-умелите ѝ ловци. Табела дава информация за други птици, които могат да се наблюдават в района – ястребогушо коприварче, градинска овесарка и тръстиков цвъркач.

Друга табела дава отговор на въпроса защо мигрират птиците. Точно по този маршрут задаването на такъв въпрос е основателно, тъй като районът, през който минава маршрута, е част от втория по големина миграционен път на прелетните птици в Европа – Via Pontica. От втората половина на февруари до средата на юни от тук преминават десетки хиляди мигранти на път към районите си за размножаване. От втората половина на август до края на октомври пък огромни ята прелетни птици, прелитат към зимните си територии, минавайки над района.

Следваща точка предоставя възможност за наблюдение на едри реещи се и ловуващи птици през всички сезони на годината. От нея се открива гледка на голямо разстояние във всички посоки, което увеличава шансовете да се видят огромни прелитащи ята по време на прелета или отделни птици. Целогодишно над околните обработваеми земи, пасища и по водното огледало на р. Велека, могат да бъдат наблюдавани ловуващи – орел змияр; малък креслив орел; обикновен мишелов; малък орел; бял щъркел; черен щъркел; тръстиков блатар; сива чапла; малка бяла чапла; обикновен корморан; обикновена ветрушка; осояд. Табло показва реалните размери на размаха на крилете на всички представени видове птици.

Като цяло на територията на Природен парк «Странджа» са установени 283 вида птици, 105 от които са включени в Червената книга на България. Двеста петдесет и един вида са защитени на територията на цялата страна, съгласно Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, а в Приложение I на европейската Директива за опазване на дивите птици попадат 90 вида. По време на миграция в района могат да се наблюдават 5 световно застрашени вида – малкият корморан, къдроглавият пеликан, белооката потапница, ливадният дърдавец и водното шаварче.

В рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа” са изградени общо 11 маршрута.

Теми: Бургас, Екология