Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Одобриха промени в Кодекса на търговското корабоплаване

Кораб

Правителството предлага промени в Кодекса на търговското корабоплаване, с които в българското законодателство се въвеждат част от изискванията на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работно време в сектора на вътрешния воден транспорт. Пълното въвеждане на изискванията на директивата ще бъде извършено с приемане на необходимите изменения и допълнения на Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

С новите текстове в Кодекса се създават специални правила относно продължителността на работното време и на почивките за членовете на корабните екипажи и обслужващия персонал на корабите, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища. Въвеждат се и законови определения за понятието „обслужващ персонал“ и „сезонна работа“.

По отношение на професионалното образование и обучение, както и на висшето образование по морски и речни специалности, се въвеждат специфичните изисквания, касаещи съдържанието на учебните планове и програми, минималния брой часове по различни учебни предмети и модули, материално-техническата база за провеждане на обучението (в т. ч. и на практическата подготовка) и преподавателите по специалните дисциплини.

Облекчава се формата на сделките за прехвърляне на правото на собственост върху серийно произведени плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечения от производителя или негов дистрибутор. Това ще става чрез писмен договор, придружен от декларация на прехвърлящото лице относно обстоятелството, че до момента на сключване на сделката конкретният кораб не е бил вписан в корабен регистър.

Теми: България, Икономика