Механизми за по-ефикасно възлагане на обществените поръчки предлагат от ЕС

Публикувана на 3 октомври 2017 | 17:00

европейско-знаме
За да стимулира инвестициите в ЕС, днес Комисията представи инициатива за подобряване на обществените поръчки в съответствие с целите за устойчиво развитие, при пълно използване на цифровите технологии за опростяване и ускоряване на процедурите.

Днешната инициатива има четири основни насоки:
– Определяне на приоритетни области за подобрение
– Доброволно предварително оценяване за големите инфраструктурни проекти
– Препоръка за професионализация на публичните купувачи
– Консултация за поощряване на новаторството чрез обществените поръчки

Съществена част от публичните инвестиции в нашата икономика се извършва чрез обществените поръчки: 2 трилиона евро годишно, което представлява 14 % от БВП на ЕС.

Съгласно законодателството на ЕС за обществените поръчки се изисква всички обществени поръчки над определен праг да бъдат предлагани на търг при спазване на принципите на прозрачността, еднаквото отношение и равнопоставеността. Органите се насърчават – вместо да възлагат поръчки само въз основа на най-ниската цена – да включват качествени критерии, да изискват новаторски, водещи до икономия на енергия решения или да се придържат към подходи, които осигуряват устойчиво развитие и са социално приобщаващи.